Denne dag med Gud. kapitel 100. Fra side 103.     Fra side 103 i den engelske utgave.tilbake

Ubeskrivelig Herlighet. – 4. april.

”Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud, ved siden av Deg, hva Han har beredt for den, som venter på Ham.” – Es. 64, 3.

(Dette er et svar til Mrs. Stewart, en kunstner, som bad Ellen White om å beskrive Det Nye Jerusalem.) Du uttrykker et ønske om, at jeg skal beskrive ting vedrørende Det Nye Jerusalem. Jeg nekter helt å gjøre noe sådant. Mine evner ville være både utilstrekkelige og utilpassede til å gjøre det, jeg tør ikke nærme meg det emnet, og jeg råder deg til ikke å gjøre noe forsøk på å få en spesiell introduksjon med den hensikt å skape inntrykk av, at det er en representasjon av Det Nye Jerusalem. Den mest veltalende representasjon av Det Nye Jerusalem er kun et forsøk på å presentere den.

Enhver som beskjeftiger seg med fremtidens usette verden, kan best beskrive dens ubeskrevne herligheter ved å sitere Pauli ord: ”men som skrevet er: Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, har Gud beredt for dem, som elsker Ham.” (1. Kor. 2, 9)

Jeg føler, at mange nærmer seg hellige ting, som om deres begrensede evner var i stand til å fatte dem.

Det er så stort et antall, som tråkker på hellig grunn med vanhellige føtter, at vi er meget forsiktige med, endog i uttalelser, som vi presenterer for dem angående hellige og evige ting, fordi begrensede og alminnelige ideer blir blandet med det hellige og det høyhellige. Mennesket kan forsøke med sine betrodde og kultiverte evner å presentere noe av himmelen, og han vil forkludre det hele.

Din kapasitet som kunstner vil, når den er strakt ut til sitt ytterste, ikke strekke til i det hele tatt (”falle ned, besvimt og trett”), når den forsøker seg på å ta inn inntrykk fra den usette verden, - og enda vil det være en evighet på den annen side. Med disse utsagn vil du unnskylde meg for ikke å forsøke meg på å male for dine øyne noe angående Den Store Mester- Kunstners arbeider.

La folkets forestillingsevner strekkes til det ytterste for å meditere over Det Nye Jerusalems herligheter, og da vil de likevel blott ha kommet inn på grensene til den evige vekt av herlighet, som skal bli til virkelighet for den trofaste seirvinner. - Ta av skoene dine, for den grunn, du står på, er hellig. - Dette er det aller beste svar, jeg kan besvare ditt spørsmål med. – Brev 54. – 4. april 1886. – Til søster Stewart.

neste kapitel