Denne dag med Gud. kapitel 103. Fra side 106.     Fra side 106 i den engelske utgave.tilbake

Kristus, Magneten. 7. april.

”Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk; men blant ethvert folkeslag tar Han imot den, som frykter Ham og gjør rettferdighet.” Ap. Gjerninger. 10, 34. 35.

Kristus legger ikke vekt på kaste eller nasjonalitet. Han anser det for Sin forrett, guddommelig og uimotsigelig, at arbeide i overensstemmelse med Sin egen makt og vilje. Den medfølende Frelser arbeider blant alle klasser. Da den lamme ble heist ned gjennom taket og senket ned foran Hans føtter, så Han med et øyekast den lidendes problem, og øyeblikkelig benyttet Han Sin makt som en syndstilgivende Frelser. ”Vær frimodig, sønn!”, sa Han, ”Dine synder er deg forlatt.” Matt. 9, 2.

”Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter: ”Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud; hvem kan forlate synder uten en, det er Gud?” (Mark. 2, 7) Hvor forskrekket ble de ikke, da deres uuttalte tanker ble åpent avslørt foran dem: ”Og Jesus kjente straks i Sin Ånd, at de tenkte så ved seg selv, og Han sa til dem: Hvorfor tenker dere slikt i deres hjerter? Hva er lettest, enten å si til den verkbrudne: Dine synder er deg forlatt, eller å si: Stå opp og ta din seng og gå? Men for at dere skal vite, at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder – så sier Han til den verkbrudne: Jeg sier deg: Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus!” (versene 8-11.)

Kristus forandret synderens forbindelse med Gud, idet Han fjernet skylden fra hans innerste sjel. Den rike tåpe døde i sin fedme og rikdom, men den hjelpeløse synder ble brakt til Kristus, og fordi han beviste sin tro på, at Kristus kunne helbrede ham, ble han ikke skuffet. Hans syke sinn ble først helbredet, og deretter helbredet Den Store Lege hans legemlige sykdommer.

Således trakk Kristus folket til Seg. Han blottla sannheter på høyeste plan. Den kunnskap, Han kom for å tildele, var evangeliet i all sin rikdom og kraft. Syndebæreren forstår alle de redsler, som synd bringer til sjelen, og Han kom til denne verden med budskap om frigjørelse.

Hva er kristendom? – Guds verktøy til å omvende syndere. Jesus vil stille alle dem til regnskap, som ikke er brakt inn under Hans kontroll, de som ikke demonstrerer innflytelsen av Golgatas kors i sine liv. - Kristus skulle løftes opp av dem, som Han frelste, da Han døde på korset. – Manuskript 56, - 7. april 1899, ”Å Følge Kristus”

neste kapitel