Denne dag med Gud. kapitel 104. Fra side 107.     Fra side 107 i den engelske utgave.tilbake

Undervisning til vitnetjeneste. - 8. april.

”Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Matt. 28, 18-20.

De, som her hjemme har en kunnskap om sannheten og om de velsignelser, som denne kunnskapen gir, burde huske på deres behov, som arbeider på nye arbeidsfelt, hvor arbeidet er hardt og hjelpemidlene og bygningene er få.

Den instruksjon, som gis i det 10. kapittel hos Matteus, viser, at Herren ser på dem, som går frem for å jobbe for Ham på nye felter. Les dette kapittel. Studer det, som Kristus sier med hensyn til farene og vanskelighetene, som Hans budbærere måtte tåle. ”Se, jeg sender dere som sauer midt blant ulver,” sa Han til Sine disipler: vær derfor vise som slanger og uskadelige som duer.” (Matt. 10, 16) I dag møter de, som jobber på nye steder, mange prøver og vanskeligheter. De trenger sine brødres hjelp og sympati hjemmefra, der mulighetene for å jobbe er mangfoldige og det er lettere å skaffe midler.

Kristi siste ord til Sine disipler viser betydningen av å være plassert i arbeid for å sprede sannheten. Akkurat før Sin himmelfart ga Han dem dette oppdrag: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det, Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matt. 28, 19. 20)

Kristus begrenset ikke Sine arbeider til et sted. Vi leser om Hans arbeid: ”Men Han sa til dem: Også i andre byer må Jeg forkynne evangeliet om Guds Rike; for dertil er Jeg utsendt. Og Han forkynte Ordet i synagogene i Galilea.” Luk. 4, 43. 44.

Hvis alle, som har sannhetens lys ville følge det eksempel, som Kristus har satt, og ikke bruke den tid, de muligheter og midler, Gud har gitt dem på et eller to steder, når sannhetens lys skulle vært spredt til hele verden. Den vidunderlige praktutfoldelse av nåde, som er framvist i evangeliets budskap skal bæres ut til alle steder. - Brev 92. 8. april 1902, til ”Mine Brødre i Ansvarsposisjoner i Det Medisinske Misjonsarbeide.”

neste kapitel