Denne dag med Gud. kapitel 108. Fra side 111.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

Vennlighet, En Dyd. – 12.april.

”Og dere fedre! Egg ikke deres barn til vrede, men fostre dem opp i Herrens tukt og formaning!” Ef. 6, 4.

Gud kaller troende til å slutte med å leite etter feil, slutt å fabrikkere forhastet, uvennlig tale. Foreldre, la ordene, dere taler til deres barm, være vennlige og behagelige, så englene kan få hjelp til å dra dem til Kristus. En grundig reformasjon trenges i den lokale menighet. La den begynne med en gang. La all utilfredshet, utålmodighet og skjenn opphøre. De som uttrykker utilfredshet og skjenner, stenger himmelens engler ute og åpner døren for de onde engler.

La mann og kone huske, at de har byrder nok å bære, de trenger ikke å forbitre sine liv ved å tillate seg å skjendes. De, som irriterer seg over små forskjeller, inviterer Satan til sitt hjem. Barna oppfatter stridsånden, tar den inn og finner ut, at det er mulig å slås om bagateller. Onde ånder gjør deres del for å få foreldre og barn til å være illojale mot Gud.

Mine brødre og søstrer, ønsker dere ikke å samarbeide med Gud, å arbeide for fred og harmoni. Bed om å få Den Hellige Ånds søte, mildnende innflytelse. La din leppe være voktet av vennlighetens lov. Nekt å være sur, uhøflig, uvennlig. Vær tro mot din trosbekjennelse…

Når du samtykker i å bære Kristi kors, når du tar imot invitasjonen: ”Ta Mitt åk på dere og lær av Meg! For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler.” (Matt. 11, 29), da vil du slutte med å legge åk på andres nakker. Du vil slutte med å leite opp feil hos andre. Du vil ikke lenger anse det for en dyd å være uenig med andre. Du vil finne de punkter, dere kan være enige om.

Vi holder på å forberede oss til å møte vår Herre, når Han kommer i himmelens skyer med makt og stor herlighet. I dette store og edle verk må vi hjelpe hverandre. Foreldre bør bringe all det solskinn og all den glede de kan inn i sine hjem. De skal fylle sine hjem med solskinn ved vennlige ord og handlinger…

Tjen ikke Guds fiende ved å framvise en hard og uvennlig ånd. Kun de vil komme inn i himmelen, som har overvunnet fristelsen til å tale og handle uvennlig og hardt. Vis Kristi sinnelag, tal Kristi ord, og Herren Jesus vil ved Sin Hellige Ånd være gjest i deres hjem. – Brev 133. – 12. april 1904, til Edson og Emma White.

neste kapitel