Denne dag med Gud. kapitel 110. Fra side 113.     Fra side 113 i den engelske utgave.tilbake

Bli Hans Budbringer. 14. april.

”Og Han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Mark. 16, 15. 16.

Arbeiderne i Guds gjerning kan lære verdifulle lekser av den instruksjon, Jesus ga Sine sytti disipler, og av deres erfaringer. Disse disipler ble sendt ut til byene og bygdene, hvor Jesus selv ville komme senere. De skulle vekke interesse for Jesu arbeid og forberede folket til å motta de store sannheter, som Han ville innplante i dem.

”Siden utvalgte Herren også sytti andre og sendte dem ut, to og to, i forveien for seg til hver by og hvert sted, hvor Han selv skulle komme. Og Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne er få; bed derfor Høstens Herre, at Han vil drive arbeidere ut til Sin høst! Gå av sted! Se Jeg sender dere som lam midt iblant ulver.” Luk. 10, 1-3…

”Og hvor dere kommer inn i en by og de ikke tar imot dere, der skal dere gå ut på dens gater og si: Endog støvet som er blitt hengende ved våre føtter av deres by, stryker vi av til dere; men dette skal dere vite, at Guds Rike er kommet nær.” (versene 8, 9)

Dette skulle være det sentrale i deres budskap. De skulle ikke miste dette budskap av syne, heller ikke skulle de gå inn i noen tvist om saker, som var uvesentlige, eller som ville stenge døren for de viktige budskaper, Jesus hadde befalt dem å undervise om. De skulle undervise fra Det Gamle Testamente, idet de ut fra profetiene skulle forklare Kristi misjon og arbeid. De skulle presentere sannheter, som ville formilde folkets hjerter, så de kunne være beredt til at motta Kristus, når Han fulgte etter.

De sytti hadde ikke, som de tolv, vært konstant sammen med Jesus, men de hadde ofte lyttet til Hans instruksjonsforedrag. De ble sendt ut etter anvisning av Ham, for å jobbe på samme måte som Han gjorde. Hvor de enn gikk, skulle de forkynne dette budskap: ”Guds Rike er kommet nær til dere. Alle, som vil motta Hans budskap og Hans Budbærer skal få komme inn i Hans Rike. Dette er deres besøkelsesdag.” – De skulle presentere Guds sannhet sådan, at folket kunne bli veiledet til å ta tak i de velsignelser, som var plassert innenfor deres rekkevidde. – Brev 119. – 14. april 1905, til medlemmer i Nashville menighet.

neste kapitel