Denne dag med Gud. kapitel 111. Fra side 114.     Fra side 114 i den engelske utgave.tilbake

Jeg Skal Bevare Deg. - 15. april.

”Fordi du har tatt vare på Mitt Ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem, som bor på jorden.” Åp. 3, 10.

Disse ord er viktige og høytidelige, og det ville være en fordel, om vi ville ta dem til oss og granske Skriftene i den hensikt å finne deres sanne betydning. Prøvelsens stund skal komme over hele verden for å teste dem, som bor på jorden; og selv om vi ikke ønsker å skape en trengselstid selv, og heller ikke ønsker å klage over prøvelser i fremtiden, burde vi likevel være så tett forbundet med Gud, at vi ikke vil falle for denne fristelse, når den kommer. ”Hvem blant dere frykter Herren og hører på Hans tjeners røst? Når Han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud.” (Es. 50, 10)

Herren vil løfte et banner opp for oss mot fienden. Vi skal tro, at vi har en hjelper i Gud, at vi ikke trenger å frykte og heller ikke trenger å fylles med undring og forbauselse; for vi vet, at Israels Gud har vært med Sitt folk helt fra begynnelsen, - helt fra den spede begynnelse av denne verdens historie, har Gud vært hos Sine lydige barn. Vi må vise, at vi har tillit til Gud, og gjøre det klart for verden, at vi kan stole på Ham, fordi vi tror på Ham. Hans Ord er pantet på, at det ikke skal komme noen fristelse over oss, uten at det vil bli sørget for hjelp til å holde oss oppe.

Vi forventer at det vil komme prøvelser i disse siste dager; vi ser ikke etter noe annet; men måtte Gud gi oss den nåde, at vi kan tåle prøvelsene, når de kommer, og at vi ikke svikter under forfølgelsen. Vi ønsker ikke å være uten kraft, uten styrke, når den tid kommer. La oss derfor bli kjent med Gud nå.

Gud har et folk, som ikke vil ta Dyrets Merke på sin panne eller i sin høyre hånd. Gud har en plass, som Guds folk skal fylle i denne verden, de skal reflektere Hans lys. Dere er Guds soldater. Kristus sier til Sitt folk: ”Dere er denne verdens lys. En by, som ligger på et fjell, kan ikke skjules.” (Matt. 5, 14) Gud skapte Sin Lov for hele universet. Han skapte mennesket, Han skjenker oss rikelig av naturens forråd, Han holder vår ånde og vårt liv i Sine hender. Han skal gjenkjennes, bli lagt merke til og Hans lov skal æres foran alle de store menn og de høyeste makter på jorden. – The Review and Herald. – 15. april 1890.

neste kapitel