Denne dag med Gud. kapitel 116. Fra side 119.     Fra side 119 i den engelske utgave.tilbake

Studer For Å Vinne Guds Bifall. (Rettferdighet.) - 20. april.

”Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. – og med mildhet vise dem til rette som sier imot. For kanskje vil Gud engang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne.” 2. Tim. 2, 24. 25.

Alle som deltar i arbeidet trenger å ha disse ord i ramme og hengt opp i hukommelsens hall. ”For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.” (1.Kor.3,9) Da vil det ikke bli så mange planlagte feiltakelser i bestrebelsene for å vinne sjeler for Jesus Kristus. Det er behov for å bringe mennesker til grunnvollen, og bygge dem opp der til en fast bygning, som kan stå i brannene på Den Siste Store Dag. Folkene kan ikke nåes, og deres hjerter kan ikke bli knust uten ved guddommelig makt. (Se 1. Kor. 3, 9-15)

La de menn, som er engasjert i det høytidelige arbeid å bære det siste budskap til verden, følge Pauli råd: ”Forkynn Ordet.” Ikke frenologiens vitenskap, eller produktene av menneskelige spekulasjoner, men lytt til inspirasjonens ord, adressert til Timoteus: ”For Guds og Jesu Kristi ansikt, Han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som Han kommer og oppretter Sitt Rike: - Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp, når du lærer dem! For det skal komme en tid da folk ikke lengre kan tåle den sunne lære; men slik de finner for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det, som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.” (2. Tim. 4, 1-4)

Evangeliets Forkynner vil aldri bli lært opp til å bli en smart, utspekulert predikant, en populær taler, men blir pålagt flg.: ”Legg vinn på å fremstille deg selv for Gud som en som holder prøve, som en arbeider, som ikke har noe å skamme seg over, idet du rettelig lærer sannhetens ord. Men hold deg fra den vanhellige tomme snak! For de går alltid videre i ugudelighet.” (2. Tim. 2, 15. 16) Måtte enhver av Guds budbringere legge disse ord på sinne?

Vi er Guds medarbeidere, og hvis ikke de, som har tatt på seg ansvaret for å holde fram Livets Ord for andre, ikke daglig tar opp Kristi åk, løfter Hans byrder og lærer av Jesus dag for dag, ville det være bedre for dem å søke et annet yrke. – Manuskript 29. – 20. april 1893. – Til ”Å Gi Arbeidere Mulighet Til Å Tilegne Seg Lekser Ved Korsets Fot.”

neste kapitel