Denne dag med Gud. kapitel 117. Fra side 120.     Fra side 120 i den engelske utgave.tilbake

Den Evige Skjebne. - 21. april.

”Det er Ånden, som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord, som Jeg har talt er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror.” Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde Ham, Og Han la til: ”Derfor sa Jeg til dere at ingen kan komme til Meg uten at det er gitt Ham av Faderen.” Etter dette trakk mange av Hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med Ham. Da spurte Jesus de tolv: ”Vil også dere gå bort?” Men Simon Peter svarte: ”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at Du er Guds Hellige.” (Joh. 6, 63-69)

For de som er lydige, er Guds Ord livets tre. Det er frelsens ord, mottatt til evig liv. De som følger dets lærdommer spiser kjøttet og drikker blodet av Guds Sønn. Vår evige skjebne avhenger av, hvilket resultat dette ord produserer i oss. Det inneholder de elementer som er nødvendige for dannelsen av en perfekt karakter. Den kristne er utvalgt til å forbinde seg med Gud i så nær relasjon (slektskap) at hans liv er bundet til Kristi liv i Guds evige liv.

I Sin vidunderlige bønn, sa Kristus: ”Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på Meg.” (Joh. 17, 20) Dette innbefatter alle, som tror på evangeliet. ”Jeg ber om, at de alle må være eet, likesom Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg. Slik skal også de være eet i Oss, for at verden skal tro, at Du har sendt Meg.” (Joh. 17, 21) Vår enhet og kjærlighet til hverandre er den legitimasjon som beviser for verden, at Gud har sent Sin Sønn for å frelse syndere.

”Jeg har gitt dem den herlighet, du har gitt Meg, for at de skal være eet, likesom vi er eet; Jeg er i dem og Du i Meg, så de helt og fullt kan være eet. Da vil verden skjønne, at Du har sent Meg, og at Du har elsket dem slik Du har elsket Meg. (Joh. 17, 22. 23.)

Hver gang jeg læser disse ord, forekommer det meg, at det er nesten for godt til å være sant. Men jeg mottar det og jeg tror det, og jeg takker Gud for Hans fullverdige og mangfoldige løfter, gitt på betingelse av at vi oppfyller standarden for Kristi rettferdighet.

Livets ord er det, ved hvilket den kristne skal leve. Fra dette ord skal vi stadig motta mer kunnskap om sannheten. Fra det skal vi samle lys, renhet, godhet og en tro, som arbeider i kjærlighet og renser sjelen. Den er gitt oss så at vi kan bli frelst og presentert feilfri foran den guddommelige herlighets trone. Vidunderlige seir, vunnet av Kristus til beste for mennesket! – Brev 60. – 21. april 1900. – Til en ung mann, som søkte Ellen Whites råd.

neste kapitel