Denne dag med Gud. kapitel 121. Fra side 124.     Fra side 124 i den engelske utgave.tilbake

Alltid Fremad. – 25. april.

”Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at Jeg går bort; for går Jeg ikke bort, da kommer Talsmannen ikke til dere; men går Jeg bort, da skal Jeg sende Ham til dere. Og når Han kommer, skal Han overbevise om synd, om rettferdighet og om dom.” Joh. 16, 7. 8.

Det er ved Den Hellige Ånds mektige hjelp, at Satans regjering skal overvinnes og underkastes. Det er Den Hellige Ånd, som overbeviser om synd, og fjerner den fra sjelen etter samtykke av det menneskelige redskap. Sinnet blir da brakt inn under en ny lov, og denne lov er frihetens kongelige lov. Jesus kom ned for å fjerne syndsslaveriets lenker fra sjelen; for synden kan bare triumfere, når sjelens frihet er opphevet. Jesus nådde ned til selve dypet av menneskelig smerte og elendighet, og ved Sin kjærlighet drar Han mennesket opp til Seg. Ved hjelp av Helligåndens virksomhet, løfter Han sinnet opp fra dets nedverdigelse, og fester det til den evige virkelighet. Gjennom Kristi fortjeneste kan mennesket bli i stand til å aktivere de edleste krefter i sitt vesen, og fjerne synd fra sin sjel.

Idet vi vandrer i overensstemmelse med Guds lover, følger vi den vei, som er anlagt til Herrens løskjøpte. De trofaste fra alle tidsaldrer har vandret på denne vei, og de har skinnet som lys i verden. I vår tidsalder har lyset, som er overført fra dem, skinnet med tiltakende klarhet på stien til dem, som vandrer i mørke. Noen har mottatt sannheten, troet den og adlydt den. Den tredje engels budskaps lys har trengt inn i mangt et formørket sinn. Lyset fra Guds visdom, godhet, barmhjertighet og kjærlighet har lyst frem fra Hans Hellige Ord. Vi er ikke der, hvor våre forfedre var. Avansert lys skinner på oss i disse siste dager. Vi kan ikke bli akseptert av Gud; vi kan ikke ære Ham ved å gi tilbake den samme tjeneste og utføre det samme arbeid, som våre fedre gjorde.

For å bli erklært skyldfri hos Gud, må vi være like trofaste i vår tid til å følge og adlyde vårt lys, som de var trofaste til å følge og adlyde det lys, som skinte på dem. Av ethvert enkelt medlem i Sin menighet krever Vår Himmelske Far tro og frukter svarende til den nåde og det lys, som er gitt. Gud kan ikke akseptere mindre. Enhver sjel burde plassere seg selv der, hvor lyset vil skinne på ham. Han skulle verdsette enhver stråle meget høyt, så han kan lyse opp og velsigne andre sjeler med den himmelsendte stråleglans. – The Review and Herald. – 25. april 1893.

neste kapitel