Denne dag med Gud. kapitel 122. Fra side 125.     Fra side 125 i den engelske utgave.tilbake

Den Kristne Soldat. – 26. april.

”Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot Djevelens listige angrep;” Ef. 6, 11.

Herren vil arbeide sammen med enhver alvorlig, hengiven Korsets stridsmann. Men ingen kan være en god soldat, hvis han tror, han skal jobbe uavhengig av sine medarbeidere, og regner sine egne resonnementer for å være best. Guds arbeidere skal blande seg med hinannen, idet den ene supplerer opp det, den andre mangler.

Gjør vi de forberedelser det er vårt privilegium å gjøre for å stå imot fiendens list? Skjønner vi Guds arbeids hellige karakter og nødvendigheten av å våke over sjeler som de, der skal avlegge regnskap? Vi skal være på vakt, ”Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet, da vi skal våkne opp av søvne; for frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Natten svinder bort, og det stunder mot dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen.” Rom. 13, 11.12.

Har vi lært å overse våre egne ønsker? Eller blir selvet ennå med på råd, i den grad, at når vi jobber sammen med våre brødre anser vi vår bedømmelse av en sak for å være den beste? Gud forbyde, at vi skulle tillate selvbevisstheten om egen makt å få herredømmet i vårt sinn, og således miste de velsignelser, Gud gir til de ydmyke og saktmodige. De som i sannhet herliggjør Gud vil gemme sitt eget selv i Kristus og fryde seg over, hvis Gud kan bli herliggjort ved de arbeider, som blir utført av andre, som de er knyttet til. Ingen kan lykkes i Guds verk, hvis han setter seg selv for høyt. Som tiden går, vokser hans følelse av suverenitet, og snart vil han tenke, at han foretrekker å jobbe alene fremfor å forene seg med sine brødre.

La oss legge bort enhver følelse av selvopphøyethet og selvbetydning. La oss forberede oss på å være korsets gode stridsmenn ved å lære de lekser, Kristus ga, da Han sa: ”Ta mitt åk på dere og lær av Meg! For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler.” (Matt. 11, 29)

Den som har knust alle ønsker om selv å bli sett, vil helt sikkert bli lagt merke til på grunn av uselviskheten i sine handlinger. For å hjelpe og oppmuntre andre, er han villig til å sette egne ønsker til side, idet han blir allting for alle, så at han på en eller annen måte kan frelse noen. Sådan en mann er en edel leder i Kristi hær. - brev 67. – 26. april 1900. - Til Elder and Mrs. S. N. Haskell, som var engasjerte i evangelisering av byer.

neste kapitel