Denne dag med Gud. kapitel 125. Fra side 128.     Fra side 128 i den engelske utgave.tilbake

Full Overgivelse. – 29. april.

”Hør Israel! Herren Vår Gud, Herren er een. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.” 5. Mosebok 6, 4. 5.

Engler ble drevet ut av himmelen, fordi de ikke ville arbeide i harmoni med Gud. De falt fra deres høye stilling, fordi de ønsket å opphøye seg selv, og de glemte, at deres personlige skjønnhet og skjønnheten av deres karakter kom fra Herren Jesus. Denne kjensgjerning ville de falne engler skjule: at Kristus var den enbårne Sønn av Gud; og de besluttet, at de ikke ville rådføre seg med Kristus.

En engel begynte striden og fortsatte den, inntil det ble opprør i himmelen, mellom englene. De ble oppblåste på grunn av den skjønnhet, Gud hadde utstyrt dem med.

Alle burde lære denne lekse, at de er individuelt avhengige av Gud. Når de elsker Gud av hele hjertet, vil de bli vise til frelse. De vil gjøre Hans vilje, og Hans lys vil alltid være deres herlighet, og være uforminsket, fordi de kjenner og frykter og tjener deres Herre. En høytidelig innsats skal gjøres av enhver for å skjønne, at han er en Jesu Kristi tjener, høytidelig bundet av sin dåpspakts løfter til å ikle seg Kristi rettferdighet? – Ønsker vi å være et levende eksempel for Herren Jesus?

Jeg er instruert om, at enhver troende må våke i bønn, ellers vil han tape i kristenlivets kamp. Enhver sjel må av hele hjertet oppriktig og alvorlig beslutte å søke Herren daglig, morgen, middag og natt, og la sinnet dvele ved Guds Ord, for å forstå Hans krav.

Den eneste altoverskyggende betydningsfulle sak er å tjene Herren av et helt og fullt hjerte og strebe etter å tilhøre Ham, hjerte og sinn. Alle som kommer til Frelseren for å få råd, vil få akkurat den hjelp, de trenger, hvis de vil komme i ydmykhet og i tillit vil klynge seg til flg. løfte: ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. (Matt. 7, 7)

Løft standarden opp, begynn med full overgivelse og fortsett i lydighetens enkelhet mot alle Herrens bud, i overensstemmelse med Hans spesielle direktiver. Intet av de betydningsfulle ting, beskrevet i Hans Ord skal forsømmes. – Brev 42. – 29. april 1910, - Til pastor D. A. Parsons, en prest i det sydlige California.

neste kapitel