Denne dag med Gud. kapitel 136. Fra side 139.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Å Leve For Gud. – 10. mai.

”Derfor, hver den som kjennes ved Meg for menneskene, ham skal også Jeg kjennes ved for Min Far i Himmelen.; men den som fornekter Meg for menneskene, ham skal også Jeg fornekte for Min Far i Himmelen.” Matt. 10, 32. 33.

Hvordan er det? Bekjenner vi Kristus i vårt daglige liv? Bekjenner vi Ham i vår påkledning, smykker vi oss selv med et enkelt, beskjedent vesen? Er vårt smykke en ydmyk og stille ånd, som har så stor verdi i Guds øyne? Forsøker vi å fremme Mesterens sak? Er skillelinjen mellom deg og verden tydelig, eller prøver du på å følge denne degenererte slekts moter? Er det noen forskjell på deg og et verdslig menneske? Arbeider den samme ånd i deg som i ulydighetens barn?

Hvis vi er kristne, skal vi følge Kristus, selv om den vei, vi skal vandre, strider mot våre naturlige tilbøyeligheter. Det nytter ikke å fortelle deg, at du ikke skal kle deg i dit eller dat, for hvis du elsker disse tomme ting i ditt hjerte, vil det å kutte ut dine prydelser kun være som å kutte av bladhanget på et tre. Tilbøyelighetene i det naturlige hjerte vil igjen dukke opp. Du trenger å ha din egen overbevisning.

Å, om vi husket, at Kristus ble fattig, for at vi ved Hans fattigdom kunne bli rike, ville vi da ikke søke å ære Hans navn og fremme Hans Rike? Vi skal leve i Ham som grenen lever i vintreet. Jesus sier: ”Jeg er vintreet, dere er grenene; den som blir i Meg, og Jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten Meg kan dere intet gjøre. – Derved er Min Far herliggjort, at dere bærer meget frukt, og dere skal bli Mine disipler.” (Joh. 15, 5. 8)

Hvis vi fulgte denne Herrens kommando, ville det være en annen tilstand i våre menigheter, og vi ville erfare, hva det er å ha Guds Ånds dype påvirkning (engelsk: bevegelser). Hva vi ønsker er, at øksen skal ligge ved roten av treet. Vi ønsker å være døde for verden, døde fra selvet, men levende for Gud. Vårt liv må være skjult med Kristus i Gud, så at vi, når Han viser Seg, også skal være med Ham i herlighet. Vi trenger å komme nær til Kristus, så at mennesker kan vite, at vi har vært med Kristus og har lært av Ham. – Hold ditt øye festet på Kristus. Søk Kristi nærhet med et ydmykt sinn. - Med ord, med holdning og med liv, bekjenn Kristus. – The Review and Herald. – 10. mai 1892.

neste kapitel