Denne dag med Gud. kapitel 137. Fra side 140.     Fra side 140 i den engelske utgave.tilbake

Veien, Sannheten og Livet. – 11. mai.

”Dersom dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da bed om hva dere vil, og dere skal få det.” Joh. 15, 7.

Det er mange, som hever seg opp over Jesu Kristi enkelhet, idet de antar, at de må gjøre et eller annet stort for å gjøre Guds gjerninger. - Andre, retter sin altoppslukende oppmerksomhet mot ting av forgjengelig natur og de har liten tid og tanke for evige realiteter. Utmattede av bekymringer, som trekker deres sinn bort fra åndelige ting, greier de ikke å finne tid til å kommunisere med Gud. Konstant stiller de seg selv det spørsmål, hvordan skal jeg få tid til å studere og praktisere Guds Ord?

Kristus kjenner til vanskelighetene, som tester enhver sjel, og Han sier: ”Bli i Meg, så blir Jeg i dere! Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir i Meg. Jeg er vintreet, dere er grenene; den som blir i Meg, og Jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten Meg kan dere intet gjøre.” (Joh. 15, 4. 5)

Vår første og høyeste plikt er å vite, at vi lever i Kristus. Han må utføre arbeidet. Vi skal finne ut av: ”Hva sier Herren”, og deretter overlater vi våre liv til Hans ledelse. Når vi besjeles av en iboende Kristus, vil alt se annerledes ut. Frelseren alene kan gi oss den hvile og fred, som vi så sårt trenger. Enhver invitasjon Han har gitt oss til å søke Ham, så vi kan finne Ham, er samtidig ett kall, en oppfordring, til å bli i Ham. Dette er ikke kun en invitasjon til å komme til Ham, men en invitasjon til å forbli i Ham. Det er Guds Ånd som beveger oss til å komme. Når vi har denne hvile og denne fred, vil våre daglige bekymringer ikke lede oss til å bli uslepne, rå og uhøflige. Vi skal ikke lengre følge vår egen vei og vilje. Vi ønsker å gjøre Guds vilje, bli i Kristus som grener i vintreet.

Kristus erklærer Seg Selv for å være: ”Veien, Sannheten og Livet. (Joh. 14, 6) Veien til Himmelen er fremstilt som en snever sti, laget for at Herrens forløste skal kunne vandre på den. Men Sannheten opplyser denne stien ved hvert skritt.

Frelse betyr for oss sjelens, legemets og åndens fulle overgivelse. På grunn av vår naturs uregjerlige elementer får våre lidenskaper ofte overtaket. En synders eneste håp er å slutte å synde. Således vil han komme i harmoni med Kristi vilje. Hans sjel vil bli brakt inn i fellesskapet med Gud. – Manuskript 73. – 11. mai 1899. – ”Bli i Meg”

neste kapitel