Denne dag med Gud. kapitel 142. Fra side 145.     Fra side 145 i den engelske utgave.tilbake

Overgivelse Uten Reservasjon. – 16. mai.

”Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga Seg Selv for meg.” Gal. 2, 20.

Gud vil ikke akseptere noe mindre enn overgivelse uten reservasjoner. Halvhjertede, syndefulle kristne kan aldri komme inn i Himmelen. Der ville de ikke finne noen lykke; for de kjenner ikke noe til de høye, hellige prinsipper, som styrer medlemmene av den kongelige familie.

Den sanne kristne holder sjelens vinduer åpen mot himmelen. Han lever i samfunn med Kristus. Hans vilje er undergitt Kristi vilje. Hans høyeste ønske å bli mer og mer lik Kristus.

Alvorlig og utrettelig bør vi streve for å nå Guds ideal for oss. Ikke som en botsgang eller en plage, men fordi det er eneste måte å oppnå sann lykke på. Den eneste måte å vinne fred og glede på er å ha en levende forbindelse med Ham, som ga Sitt Liv for oss, Han døde for at vi skal kunne leve, og Han lever for å forene Sin Makt med de anstrengelser som de gjør, som strever for å seire.

Hellighet er alltid å være enig med Gud. Bør vi ikke streve for å bli til det, Kristus så inderlig ønsker vi skal være - Kristne i gjerning og i sannhet – så verden i våre liv kan se en åpenbaring av sannhetens frelsende makt? Denne verden er vår forberedelsesskole. Mens vi er her skal vi møte prøver og vanskeligheter. Guds fiende vil konstant forsøke å dra oss bort fra vår troskap og vår lydighet. Men så lenge vi klynger oss til Ham, som ga Sig Selv for oss, er vi trygge.

Hele verden var samlet i Kristi favntak. Han døde på korset for å ødelegge ham, som hadde dødens makt, og for å fjerne enhver troendes sjels synd. Han kaller oss til å ofre oss selv på tjenestens alter, et levende fortærende, offer. Vi må innvie oss uforbeholdent til Gud med alt vi har og er.

I denne lavere skole her på jord skal vi lære de lektier, som vil forberede oss til å komme inn i den høyere skole, hvor vår utdannelse vil fortsette under Kristi personlige instruksjon. Så vil Han åpenbare for oss Sitt Ords virkelige mening. Skal ikke vi, i de få nådedager vi ennå har tilbake, oppføre oss som menn og kvinner som søker livet i Guds kongerike, ja, vi søker endog en evighet med fullkommen lykke? – The Review and Herald, - 16. mai 1907.

neste kapitel