Denne dag med Gud. kapitel 143. Fra side 146.     Fra side 146 i den engelske utgave.tilbake

Hjertets Hellighet. – 17. mai.

”Men dette er den pakt Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi Min Lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.” Jer. 31, 33. R.S.V.

Når Herrens Lov er skrevet i hjertet vil det finne uttrykk i et rent og hellig liv. Guds bud er ikke noe dødt brev. De er ånd og liv, idet de bringer forestillinger og endog tankene inn under Kristi vilje. Hjertet, de er innskrevet i, vil omhyggelig bli bevart for ut fra det springer livet. Alle som elsker Jesus og holder Hans bud, vil forsøke å unngå alt som kan se ut som ondskap; ikke fordi de er tvunget til å gjøre det, men fordi de kopierer en ren modell, og føler avsky for alt som er det motsatte av loven, som er skrevet i deres hjerter. De ønsker ikke å føle seg selvtilstrekkelige, men deres tillit vil være i Gud, som alene er i stand til å bevare dem fra synd og urenhet. Atmosfæren omkring dem er ren; de ønsker ikke å forurense sine egne sjeler eller andres sjeler. Det er deres glede og behag å handle rettferdig, å elske barmhjertighet og å vandre ydmykt for Gud.

Faren som truer dem, som lever i disse siste dager, er fravær av ren religion, fravær av hjertets hellighet. Guds omvendende kraft har ikke nådd inn og forvandlet deres karakterer. De bekjenner seg til å tro hellige sannheter likesom den jødiske nasjon; men idet de unnlater å praktisere sannheten, viser de uvitenhet både om Skriftene og Guds kraft. Guds Lovs kraft og innflytelse er rundt omkring, men ikke inne i sjelen, fornyende den i sann hellighet.

Gud ønsker, at en bibellærer i sin karakter og i sitt privatliv skal være et eksempel på sannhetens prinsipper, som han underviser sine medmennesker i.

Hva en mann er har større innflytelse enn det, han sier. Det stille, utholdende, gudhengivne liv er et levende brev, kjent og lest av alle mennesker. En mann kan tale og skrive som en engel, men hans gjerninger kan ligne en fallen djevels. – En sann karakter er ikke noe, som er skapt utefra, eller noe påtatt, det er noe som stråler ut innefra. Hvis sann godhet, renhet, ydmykhet, saktmodighet og rettferdighet bor i hjertet, vil det bli et faktum reflektert i karakteren, og en sådan karakter er full av kraft. – The Review and Herald. – 17. mai 1887.

neste kapitel