Denne dag med Gud. kapitel 145. Fra side 148.     Fra side 148 i den engelske utgave.tilbake

Lydighet er Helligelse. – 19. mai.

”Og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket dere og ga Seg Selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.” Ef. 5, 2.

I hele Sin Guddomsfylle, i hele herligheten fra Hans plettfrie menneskelighet, ga Kristus Seg Selv for oss som et fullt og et fritt offer, og enhver som kommer til Ham burde verdsette Jesus Kristus og Hans frelsesgjerning, som om han selv var den eneste denne pris var blitt betalt for. Som alle dør i Adam, således skal også alle vekkes til live i Kristus, for de lydige skal stå opp til udødelighet, og overtrederen vil stå opp fra de døde for å dø, straffen for å overtrede loven.

Lydighet mot Guds lov er helliggjørelse. Det er mange som har feilaktige oppfatninger om dette arbeid i sjelen, men Jesus bad om, at Hans disipler måtte bli helliget gjennom sannheten og tilføydde ”Ditt ord er sannhet”. Helliggjørelse er ikke et øyeblikks arbeid, men et fremadskridende verk, likesom lydighet er konstant fortsettende. Så lenge som Satan presser sine fristelser på oss, må kampen for å seire over selvet gjentas mange ganger; men ved lydighet vil sannheten hellige sjelen. De som er lojale mot sannheten vil på grunn av Kristi fortjenester overvinne enhver karaktersvakhet; denne kampen har gjort, at de blir formet ved hjelp av enhver skiftende omstendighet i livet.

Mange har antatt det standpunkt, at de ikke kan synde, fordi de er helliggjorte, men det er en villførende felle fra Den Onde. Det er stadig fare for å falle i synd, Kristus har advart oss og bedt oss å våge og be, for at vi ikke skal falle i fristelse. Hvis vi er oppmerksomme på selvets svakhet, blir vi ikke selvtillitsfulle og likegyldige i fare, men vi kommer til å føle nødvendigheten av å søke Kilden til vår styrke, Jesus vår rettferdighet. Vi skal komme angrende og sønderknuste med en fortvilet følelse av vår egen begrensethet og svakhet og lære at vi daglig må ty til Kristi blods fortjenester, så vi kan bli kar, som Mesteren kan bruke. Når vi på den måte gjør oss avhengige av Gud, vil vi ikke være blant dem, som kjemper mot sannheten, men vi vil alltid være i stand til å ta standpunkt for det, som er rett. Vi vil klynge oss til Bibelens lære, og ikke følge verdens skikker og tradisjoner. – The Signs of The Times. – 19. mai 1890.

neste kapitel