Denne dag med Gud. kapitel 148. Fra side 151.     Fra side 151 i den engelske utgave.tilbake

Den Rensende Process. - 22.mai.

”For derved at Han selv har lidt og har vært fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet.” Hebr. 2, 18.

Jeg blir vekket kl. 12 så jeg kan skrive ned den instruksjon, som er blitt gitt meg.

Ordene, som ble talt, var følgende: ”Jeg er Verdens lys. Tenn din sjels lys med visdom fra menneskelige redskaper, og ditt lys vil slukkes og bli til mørke. Søk Min visdom, og du vil bli ledet av ufeilbare råd. Denne ledelse er det ethvert Guds barns forrett å ha. Bed, og dere skal få; men bed i tro troende. (in faith believing) Bed om det som er i samsvar med Guds Ord. Når dere tror, skal dere få.”

Kristus er kilden til vår styrke. La oss studere det, Han har lært oss. Idet Han ga Sin Enbårne Sønn til å leve i denne Verden, utsatt for fristelse, så Han kunne undervise oss om, hvordan vi kan seire, har Han gitt oss rikelig forråd, så fienden ikke kan ta oss til fange. Da Kristus møtte den falne fiende vant Han seir til menneskehetens beste. Han ble fristet på alle områder som oss, men Han motsto i styrken fra guddommen, så Han kunne bli i stand til å komme oss til hjelp, når vi blir fristet.

Idet vi får del i guddommelig natur, må vi lære å gjenkjenne Satans fristelser og i Kristi nådes styrke overvinne fordervelsen som er i verden, dens lyst. Den, som engang var et syndig menneskelig vesen, kan bli foredlet og renset gjennom Kristi meddelte fortjenester og stå foran sine medmennesker som en som samarbeider med Gud. Den guddommelige natur er garantert den, som ærlig og alvorlig søker Gud, Kristi medfølelse er ham sikret.

Satan arbeider med all sin genialitet for å føre sjeler på villspor. Hva skal vi gjøre? La oss tro, at Herren er villig til å reise opp og styrke de svake.

Du vil finne din største styrke i å dvele ved det som er åndelig. La helliggjørelsen gjennom Guds Ords sannhet bli realisert i ditt liv. La dette hjelpemiddel forfine og adle din sjel. Herren ønsker, at Hans tjenere skal vandre ydmykt for Ham. ”Ta Mitt åk på dere og lær av Meg! for Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig og Min byrde er lett.” (Matt. 11, 29. 30) – Brev 166. – 22 mai 1908. Til W. W. Prescott, redaktør av Review and Herald.

neste kapitel