Denne dag med Gud. kapitel 153. Fra side 156.     Fra side 156 i den engelske utgave.tilbake

Gled dere i Herren. – 27. mai.

”For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse.” - 2. Kor. 5, 7.

Mitt hode er trøtt denne morgen. Tåke og skyer henger over mitt sinn; men jeg vil ikke gi etter for fiendens fristelse til ikke å stole på Herren. Nå er min tid kommet til å kjempe den gode tros strid. Nå er den situasjon kommet som trenger en stø tro, som virker gjennom kjærlighet og renser min sjel. Den får meg til å søke Herren i mer oppriktig alvor.

I 1. Krøn. 28. 9. gir David sin utfordring til Salomo: ”Og du, min sønn Salomo, lær din Fars Gud å kjenne og tjen Ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd, dersom du søker Ham, skal Han la Seg finne av deg, men dersom Du forlater Ham, skal Han forlate deg for alltid.”

Budskapet ble brakt Asa ved Herrens profet: ”Og han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på meg, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med dere, når dere er med ham, og dersom dere søker Ham, skal Han la Seg finne av dere, men dersom dere forlater Ham, skal Han forlate dere.” (2.Krøn. 15, 2. og Jeremias 29, 11-13) Mitt hjerte går ut i tro. Tro er ikke følelse; tro er ikke syn. ”Men tro er full visshet om det som håpes, en overbevisning om ting, som ikke ses.” Hebr. 11, 1.

Jeg talte i Rechabite`s hall kl. 3 på ettermiddagen over ordene i Fil. 4, 4-7: ”Gled dere i Herren alltid! Atter vil jeg si: Gled dere! Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn og takksigelse; og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” Jeg tror at løftet er til meg, og jeg tilegner meg det personlig. Løftet i seg selv har ingen verdi med mindre, at jeg fullt ut tror, at Han, som har gitt løftet, er i stand til å oppfylle det i rikelig mål, og at Han har ubegrenset makt til å oppfylle det, Han har lovt.

Budskapet, som Herren ga meg var et troens budskap. Vi kan ikke vanære Gud mer enn ved ikke å tro på Hans Ord. Følelse er slett ikke til å stole på. En religion, næret og vedlikeholdt av følelser, er verdiløs. Guds Ord er fundamentet, som våre håp kan hvile trygt på, og i tilliten vi har til Guds Ord, er vi grunnfestede, styrket, stålsatte og naglet til Den Evige Klippe. Da vil Pauli bønn være besvart.

”Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt med kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter Hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.” (Kol. 1, 9. 10) – Manuskript 80. – 27. mai 1893. – Dagbok.

neste kapitel