Denne dag med Gud. kapitel 154. Fra side 157.     Fra side 157 i den engelske utgave.tilbake

Den Iboende Kristus. – 28. mai.

”Den som sier at han er i lyset og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, han blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham.” (1. Joh. 2, 9. 10)

I går natt drømte jeg, at et lite selskap var samlet for å ha et religiøst åndelig møte. - Det kom en inn og satte seg i et mørkt hjørne, hvor han kun kunne vekke lite oppmerksomhet. Det var ingen fri ånd til stede. Guds Ånd var bundet. Menighetens forstander kom med noen bemerkninger. Det synes som om han forsøkte å såre en annen. Jeg så et uttrykk av sorg i den fremmedes ansikt. Det var helt tydelig, at det ikke var noen kjærlighet til Jesus i deres hjerter, men de hevdet, at de trodde på sannheten, og det ble, som et sikkert resultat, et fravær av Kristi Ånd og en stor mangel både i tanker og følelser av kjærlighet til Gud og kjærlighet til hverandre. Møtet hadde alt i alt ikke vært til noen oppbyggelse for noen som helst.

Da møtet holdt på å avslutte, reiste den fremmede seg og med en stemme full av sorg og med tårer, sa han til dem, at de hadde et stort behov i sine sjeler og i sin erfaring for Jesu kjærlighet, som ville ha vært rikelig til stede i ethvert hjerte, om Kristus hadde hatt Sin bolig der. Ethvert hjerte, som var fornyet ved Guds Ånd ville ikke blott elske Gud men også sin bror, og hvis den bror gjorde feil eller tok feil, ville han bli behandlet i overensstemmelse med Evangeliets plan. Ethvert trin skulle følges etter de direktiver, som var gitt i Guds Ord. ”Brødre! om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd; men se til deg selv at ikke du og blir fristet!” (Gal. 6, 1). ”Husker dere ikke Kristi bønn, akkurat før Han forlot Sine disipler og før Han gikk inn i Sin lange, smertefulle kamp i Getsemane hage, før forrederriet, før rettsforhandlingene og før Hans korsfestelse?” - Se Joh. 17, 15-23: ”Jeg ber Deg ikke, at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom Jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten! Ditt Ord er sannhet. Likesom Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden, og Jeg helliger Meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet! Men Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på Meg, at de alle må være et, likesom Du Fader, i Meg, og Jeg i Deg, at også de må være et i Oss, for at verden skal tro, at Du har utsendt Meg. Og den herlighet som Du har gitt Meg, den har Jeg gitt dem, for at de skal være et, likesom Vi er et. Jeg i dem, og Du i Meg, for at de skal være fullkomment til et, så at verden kan kjenne at Du har utsendt Meg og elsket dem, likesom Du har elsket Meg.”

Vær hensynsfull, legg merke til hvordan du behandler Kristi blods dyrekjøpte hjord. Det vil bli behov for likefrem og trofast irettesettelse av onde gjerninger, men la den som påtar seg denne gjerning vite, at han ikke selv er skilt fra Kristus på grunn av onde gjerninger. Han må være åndelig og gjenoppbygge sin bror med en ydmyk ånd…

Kristi Ånd og karakter er virkeliggjort i Guds utvalgte, ved deres himmelske konversasjon, deres ydmykhet, deres feilfrie holdning. Så mange som er ledet av Guds Ånd er Guds sønner. – Manuskript 32. – 28. mai 1887. Dagbok. ”Besøk i Tyskland.”

neste kapitel