Denne dag med Gud. kapitel 160. Fra side 163.     Fra side 163 i den engelske utgave.tilbake

Døren står Ennå Åpen. – 3. juni.

”For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut av Hans munn.” Ordspr. 2, 6.

I en verden som vår, hvor sannhet og falskhet er så tett blandet, at det er vanskelig å skjelne mellom dem, er det en farlig sak å forsømme å søke visdom fra det høye. De som nå vil ta dette på alvor og vende seg til Herren uten tøven, idet de inntar sin posisjon på den sanne grunnvoll, vil bli tilgitt. All Vranglære er blandet med sannhet, dette gjør, at Satans bedrag er vanskeligere å få øye på. Men når prøvens og testens tid kommer til oss, vil man kunne se forskjell mellom rettferdigheten hos de rettferdige og ondskapen hos de onde.

Enhver villfarelse er synd, og enhver synd er opprinnelig fra Satan. Forkjerte handlinger har blindet øynene og ødelagt menn og kvinners forstandsevner. Vi trenger nå å bli beskyttet på alle måter.

Verdens innbyggere blir nu under Satans lederskap bunnet i bunter parat til å bli brent. Vi har ingen tid, ikke et øyeblikk å miste. Herrens dommer er i landet og de, som står hårdnakkede og ikke er overbeviste av advarslene, Gud sender, vil bli bundet inn i bunter parate til å bli brent. La predikanter og menighetsmedlemmer gå av sted inn i vingården. De vil finne moden høst, hvor de enn vil forkynne Bibelens glemte sannheter. Misjonærer, menn og kvinner, trengs. De vil finne dem, som vil motta sannheten og innta sin stilling ved siden av deres lærere for å vinne sjeler for Kristus.

Masse av mennesker skal samles inn i folden. Mange som har kjent sannheten har korrumpert sin vei for Gud og har forlatt troen. De brutte rekker vil bli fylt opp av dem, som Kristus betegner som dem, der kommer i elfte time. Guds Ånd arbeider med veldig mange.

Tiden for Guds destruktive dommer er også tiden for å vise dem barmhjertighet, som ikke har hatt noen mulighet for å lære, hva som er sannhet. Med mildhet vil Herren se på dem. Hans barmhjertige hjerte vil røres; Hans hånd er ennå rakt ut for å frelse; selv om døren er lukket for dem, som ikke ønsket å gå inn. Store antall vil bli lukket inn som i disse siste dager hører sannheten for første gang. – <1>Brev 103. - 3. juni 1903. – Til Pastor og Mrs. George B. Starr, arbeidere med omfattende erfaring i samarbeidet med E. G. White i USA og i Australia.

neste kapitel