Denne dag med Gud. kapitel 161. Fra side 164.     Fra side 164 i den engelske utgave.tilbake

La Ingen Forføre Deg. – 4. juni.

”For det skal komme en tid, da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det, som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.” 2. Tim 4, 3. 4.)

Forut for og ved Kristi første komme, fremsatte religiøse lærere merkverdige ideer, som var så sammenblandede med deler av sannhet, at de ble fulle av forførende makt og førte sjeler bort fra Gud; likevel bevarte disse falske lærere utseendet av å være sanne tilbedere. Vi finner en lignende tilstand i samfunnet i disse siste dager, og de som fjerner seg fra troen, blander sin tro med en mangfoldighet av menneskelige synspunkter. Bibelen blir kritisert. Er det på grunn av at skriftene er uoverensstemmende og selvmotsigende, at predikanter har så vidt forskjellige tolkninger? – Nei, vanskeligheten er, at mennesker i dag gjør det samme som de gjorde på Kristi tid, de underviser i menneskeskapte lover og forteller, at de falske lover er Guds læresetninger. Religionslærere er i samme tilstand som Fariseerne. Kristus omtalte dem så: ”Men Jesus svarte: ”De farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds makt.” (Se Matt. 22, 29) Akkurat de menn som disse ord ble talt til var regnet for å være folkets lærere og fortolkere av Skriftene.

Er Skriftene vage og uoverensstemmende? Finnes det noe grunnlag for de sprikende meninger og forskjellige personlige oppfattelser og læresetninger, som finner troverdighet i den religiøse verden? - Hvis så, kunne vi kanskje komme i tvil om deres guddommelige opprinnelse, for det er ikke Guds inspirasjon som leder mennesker til å komme til forskjellige slutninger. De som gir seg til å forklare Bibelen, har forfalsket Guds Ord og fjernet Ordet fra dets sanne betydning ved å prøve å få Guds sannhet til å stemme overens med menneskers tankespinn og læresetninger. Skriftene blir forvanskede og anvendt feil, og sannhetsspirer blir satt inn i en ramme av villfarelse. Disse lærere er blindede og kan ikke se klart, hva som er Skriftenes sanne mening.

Jesus, som ga Sitt liv for å frelse menneskene, har advart oss om det som skal skje i de siste dager. Disiplene kom til Ham privat for å spørre Ham om det som vedrørte jordens avslutning, og Jesus svarte: ”Jesus tok til orde og sa: ”Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i Mitt navn og si: ”Jeg er Messias.” og de skal villede mange.” (Matt. 24, 4. 5). – Signs of the Times. – 4, juni 1894.

neste kapitel