Denne dag med Gud. kapitel 164. Fra side 167.     Fra side 167 i den engelske utgave.tilbake

Hans Nåde Er Tilstrekkelig. – 7. juni.

”Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det da enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven. For det er Gud som virker i dere både å ville og gjøre etter Sin gode vilje.” (Fil. 2, 12.13)

Enhver av oss har et arbeid å gjøre for vår egen frelse, det består i å møte ethvert av Guds krav. Gud gjør ikke noe uavhengig av hjelp fra den for hvem dette arbeid skal gjøres. Hans nåde er tilstrekkelig til å arbeide i og med dem som tilhører Ham, idet hvert løfte oppfylles, mens den som har fått denne nåde tilført må følge enhver befaling.

Følgene av Guds krav får Hans folk til å skille seg ut fra verden og bli annerledes, idet de ikke har noe til felles med mørkets ufruktbare gjerninger. Uten hellighet ”skal ingen se Herren” (Hebr. 12, 14). - ”Den som… vil være venn med verden er fiende av Gud.” (Jakob 4, 4)

Mens Herren jobber med oss, skal vi hjelpe Ham og arbeide med oss selv. Når Herren sender Sine tjenere til oss med irettesettelser, med formaning, med advarsler, skal vi ikke snu oss bort og nekte å motta budskapet, fordi det ikke kommer fra lærde menn. Vi skal ikke si, at dette budskap trengs ikke. Ethvert budskap sendt deg av Guds budbærer er til beste for deg, det er gitt deg for å lære deg frelsens vei mer fullkomment. Hvilke muligheter har Gud ellers til å formidle Sin vilje til mennesker, om Han ikke skulle sende Sine budskaper gjennom sine utvalgte budbærere? Frykter du ikke for å skille ut den del av budskapet som passer deg og forkaste det, som krysser din tankeverden?

Du må ikke gi uttrykk for dine tvil. Tvil er en følge av Satans antydninger. Hvis du ikke vil respektere Guds veier og midler til å nå deg, bør du tenke over, hvilke midler Han har i reserve for å nå frem til deg og din sak? Har dere ikke regnet det for en total feil å kritisere Guds talerør, predikantene, og tale overfladisk og tankeløst om dem, som apostelen har anbefalt dere å akte høyt for deres gjernings skyld? Skal menn og kvinner med begrenset erfaring nekte å få hjelp av akkurat de formidlere, som Gud har ordinert til – Sine predikanter?

Hvilken form for respekt tror dere, at deres barn vil få for Guds budbærere, etter at dere har tillatt dere å tale nedsettende om disse menn, sådan som dere har gjort? Manuskript 37. – 7. juni 1887. ”Samarbeidende med Gud.”

neste kapitel