Denne dag med Gud. kapitel 165. Fra side 168.     Fra side 168 i den engelske utgave.tilbake

Gå Arbeid I Dag. – 8. juni.

”Frykt for Herren er opphav til visdom, å kjenne Den Hellige er forstand.” Ordspr. 9, 10.

Enhver sjel er utrustet med betrodde evner, talenter som skal utvikles ved trofast tjeneste, så at Kristus ved sitt komme kan motta Sitt Eget pluss avkastning.

Vi hører meget om høyere utdannelse sådan som verden ser på den. Men de som er uvitende om den høyere utdannelse der ble vist og demonstrert i Kristi liv, er også uvitende om, hva den høyere utdannelse egentlig består av. Høyere utdannelse betyr å samtykke i frelsens betingelser. Det innbefatter erfaringen ved daglig å se hen til Jesus og arbeide sammen med Ham for å frelse dem som holder på å gå fortapt.

Lediggang er synd; for det er en hel verden å arbeide for. Kristus ga Sitt liv i arbeidet for å løfte opp det falne og det syndige. Selv om Han var Himmelens Prins, levde Han, led og døde under skjellsord og hån fra falne mennesker, og dette gjorde Han for å kunne forberede boliger til den menneskelige familie ved det himmelske hoff. Kristus ga instruksjon på høyeste plan. Kan vi forestille oss en høyere utdannelse enn å bli utvalgt til å få lov til å samarbeide med Ham?

Nu er det vår tid til å arbeide. Alle tings ende er for hånden; snart kommer natten da ingen kan arbeide. Denne natt er meget nærmere enn mange antar. Løft opp Mannen fra Golgata for dem, som lever i synd. Arbeid med penn og stemme for å fortrenge de falske ideer som har tatt menneskers sinn i besittelse med hensyn til den høyere utdannelse. Til enhver arbeider gir Kristus ordren: gå i dag og arbeid i Min vingård til Mitt navns forherligelse. Presenter for verden, tynget av korrupsjon, velsignelsen ved sann høyere utdannelse. Lyset skal lyse frem fra enhver troende. Den trette, den tungt lastede, den sønderknuste og den forvirrede skal henvises til Kristus, kilden til all åndelig liv og styrke.

Søk den høyere utdannelse, som er en full overgivelse til Guds vilje, og du vil helt sikkert høste belønningen, som kommer som et resultat av at utdannelsen er mottatt. Når dere til enhver tid plasserer dere selv der, hvor dere kan bli mottakere av Guds velsignelser, vil Herrens navn bli forherliget gjennom deres liv. – Brev 102. - 8. juni 1909. – Til E. A. Sutherland and P. T. Magan, tidligere lærere ved Battle Creek og Berrien Springs, men som nå arbeider ved skolen i Madison, Tennessee.

neste kapitel