Denne dag med Gud. kapitel 176. Fra side 179.     Fra side 179 i den engelske utgave.tilbake

Ethvert Medlem En Misjonær. – 19. juni.

”Han sier: Er det for lite at Du er Min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil Jeg da gjøre Deg til hedningenes lys, for at Min frelse må nå til jordens ende.” (Es. 49, 6)

Tirsdag morgen. 19. juni. Jeg har akkurat sett på min klokke. Klokken er 02. Jeg klær meg på, søker Herren og prøver å skrive noen få ord, som skal sendes til Afrika nå, denne morgen. Må Herren hjelpe meg til å huske hver linje.

Se Es. 49. Jeg kan ikke skrive hele dette kapittel ned. Les det omhyggelig og høytidelig. Hvilke ord er disse! ”Og Han sa til Meg: Du er Min tjener, Du er Israel, på hvem Jeg vil åpenbare Min herlighet.” (Es. 49, 3) Hvor mange er parate til, etter at de har gjort sitt beste under de mest prøvende omstendigheter, i mangel av passende fasiliteter og de nødvendige midler, å uttrykke seg med Skriftens Ord, ”Men Jeg sa: Forgjeves har Jeg arbeidet Meg trøtt, og til ingen nytte har Jeg fortært Min kraft; men Min rett er likevel hos Herren, og Min lønn hos Min Gud.” (4. vers)

Alle advarslene skal gis. Sannheten, Bibelsk sannhet, skal forkynnes på våre store leirstevner, så menighetene (kirkene) kan høre sannheten. De har anledningen. Alle har kanskje ikke lyst til å høre. Mange motsetter seg alt som handler om selvforsakelse. De er ikke villige til å akseptere sabbaten. I 2. Mosebok 31, 12 – 18 fremheves det klart i fastsatte, bestemte setninger hva Gud forventer av sitt folk, og den fastsatte følge av å forkaste Guds bestemmelser er døden. På trotts av dette, vil mange nekte å adlyde, fordi sannheten innbefatter selvfornektelse og selvoppofrelse.

Mange av prestene vil ikke høre og ønsker ikke å bli overbeviste. De vil ikke gå inn i sannhetens helligdom for å motta kunnskapen om Sannheten fra Ordet, men de vil fjerne kunnskapens nøkkel fra folket ved å forvanske Skriftene, fordreie Guds Ord fra Dets sanne betydning. Derfor krever ethvert steg fremover for å nå folket for å frelse dem fra å gå fortapt på grunn av villfarelse og ulydighet en hard, konstant krig, - men skal den stoppe? - Nei, løft flagget opp. - Plant minner om Guds sannhet på ethvert sted, det er mulig, - arbeid på nye felter, og det vil skje omvendelser. Noen som ikke tar sine beslutninger straks, vil hjelpe og fremskynde arbeidet med sine midler og sin sympati, og vil selv ta sin stilling på Herrens side. Gud vil ha sine representanter på alle steder i alle deler av verden. -Brev 86. – 19. juni 1900. – Til A. G. Daniells

neste kapitel