Denne dag med Gud. kapitel 182. Fra side 185.     Fra side 185 i den engelske utgave.tilbake

Å Leve Sundt. – 25. juni.

”Eller vet dere ikke, at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? For dere er dyrt kjøpt. Ær derfor Gud i deres legeme!” den engelske bibeltekst føyer til i det 20. vers: ”Ær derfor Gud i deres legeme og i deres Ånd, som er Guds.” (1. Kor. 6, 19. 20)

De første evangelieforkynnere ble sendt av sted med ordene: ”Og når dere går av sted, da forkynn dette budskap: Himmelens Rike er kommet nær!” (Matt. 10, 7) Dette er vårt budskap i dag. Vi må huske, at arbeidet med å nå sjeler ikke kan begrenses til blott en metode. Evangelisk legemisjonsarbeid skal føres videre, ikke nøyaktig på een manns måte, men på Kristi måte. Alt som gjøres må bære inntrykket av Den hellige Ånd. Vi skal jobbe som Kristus arbeidet, på samme praktiske måte. Da kan vi være trygge.

Det guddommelige oppdrag trenger ingen reform. Kristi måte å presentere sannhet på kan ikke forbedres. Arbeideren som forsøker å innføre metoder som kan tiltrekke verdsligsindede, idet han tror at det vil fjerne motviljen, de føler imot å ta opp korset, minker hans innflytelse. Bevar gudfryktighetens enkelhet. Herrens velsignelse hviler ikke på predikanten hvis tale bærer verdslighetens stempel. Men Han velsigner dens tale som står for sann rettferdighets enkelhet.

Vårt arbeid skal være praktisk. Vi må huske, at mennesket har et legeme så vel som en sjel å frelse. Vår oppgave inkluderer langt mer enn å stå foran folket for å forkynne for dem. I vår gjerning skal vi hjelpe alle vi kommer i kontakt med deres psykiske lidelser. Vi skal presentere helsereformens prinsipper, gi våre tilhørere den tanke, at de selv må gjøre noe for å holde seg i form.

Legemet må holdes i en sund tilstand for at sjelen kan være frisk. Legemets tilstand påvirker sjelens tilstand. Den som vil ha fysisk og åndelig styrke må trene sine spisevaner på rette måte. Han må være forsiktig ikke å belaste sjelen ved å overanstrenge sine fysiske eller åndelige krefter. Trofast lydighet mot rette prinsipper med hensyn til mat, drikke og klær er en plikt, som Gud har lagt på menneskelige vesener.

Herren ønsker at vi skal adlyde helsens og livets lover. Han holder enhver ansvarlig for å ta skikkelig vare på sin kropp, så den kan holdes i form. – Brev 123. – 25. Juni 1903. Til Edson og Emma White.

neste kapitel