Denne dag med Gud. kapitel 189. Fra side 192.     Fra side 192 i den engelske utgave.tilbake

Dere Er Alle Brødre. – 2. juli.

”Vokt den Guds hjord som er hos dere, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av et villig hjerte, heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at dere blir et mønster for hjorden.” (1. Peter 5, 2. 3)

Hvem ga mennesket liv? Hvem ga Ham forstand? Var det ikke Gud som gjorde det? La ikke den kristne, som er avhengig av Gud for hvert åndedrag, føle seg hevet over sine brødre. Han bør ikke diktere dem noe som helst, som om det var ham, som hadde skjenket dem liv og intelligens og at de derfor var ansvarlige overfor ham.

Det holder på å komme en ånd inn blant oss, som Gud ikke vil tillate skal regjere. Aldri skulle kristne føle, at de er herrer over Guds arvinger. Det skulle ikke blant kristne finnes en ånd, som gjør noen til overordnede, andre til underordnede. Guds Bud forbyr dette. ”Dere er alle brødre” (Matt. 23, 8). Ingen mann skal tro, at han eier sine brødres sinn og evner. Han har ikke lov til å tenke, at andre skal underkaste seg hans diktat. Han er i stand til å feile, i stand til å gjøre feil, som alle andre mennesker. Han har ikke lov til å prøve på å kontrollere ting i overensstemmelse med sine ideer.

Den som gir etter for denne selvopphøyelsens ånd plasserer seg selv under fiendens kontroll. Hvis evangeliets tjenere ikke er enig med ham i alle hans ideer og forestillinger, vender han seg bort fra dem og taler imot dem, idet han heller ut sitt hjertes bitterhet og sarkasme over prester og presteskap.

Intet av dette arbeid bærer Himmelens signatur. Kristne skulle vise Kristi mildhet, og det vil de gjøre, hvis Kristus bor i deres hjerte. De vil gjenkjenne Kristus i sine brødre. De vil motta gode råd fra hverandre. Hvis de mørke kapitlene i den menneskelige historie ble kjent og sannheten kom frem, hvor meget ville da være smigrende for dem, som utøver så stor autoritet, at de føler seg kompetente til å si, at andre skal gjøre det de beordrer.

Jesus har med Sitt liv gitt oss et eksempel på renhet og fullkommen hellighet. Den høyest opphøyede i Himmelen var den, som sto parat til å tjene. Den mest ærede degraderte Seg Selv og steg ned for å tjene dem, som en kort stund tidligere hadde diskutert, hvem som skulle bli den største i Hans kongerike.

Å søke å bli den, som blir foretrukket fremfor andre synes for noen å være en yndet erfaring. – Brev 92. – 2. juli 1900. – Til Dr. J. H. Kellogg.

neste kapitel