Denne dag med Gud. kapitel 190. Fra side 193.     Fra side 193 i den engelske utgave.tilbake

Ingen Plass til Stolthet. – 3. juli.

”Likeså skal dere yngre underordne dere under de eldre, og dere alle skal ikle dere ydmykhet mot hverandre; for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at Han kan opphøye dere i sin tid. 1. Peter 5, 5. 6.

Herren har skjenket oss rikelig bevis på sannheten i Sine løfter og sine advarsler. Hans folk kan stole på Hans Ord. Vil de da, når de ser lyset og hører bevisene, likevel følge sine egne lyster, uavhengig av Guds ordinerte hjelpere? Endog gode menn trenger beskyttelse på alle sider, for at de ikke skal bli så oppblåste av de velsignelser, Gud har gitt dem, at applausen og rosen fra verdensmennesker skal bli som en stimulans for dem til å glimre med sin store visdom og sine fortrinn.

Herren ser. Herren vet. Han vil visselig fjerne alle sådanne tilbøyeligheter; for Han hater stolthet, selviskhet og begjær. Jo mer fremragende arbeidet er i seg selv, dess mindre sømmer det seg for mennesker å opphøye seg selv, som om det var dem, som skulle opphøyes. Gud må være vår tillit. Han har utstyrt oss med evner og muligheter, så vi kan spille en fremrakende rolle i Hans verk. La oss lære den rette måte å fremheve oss selv på.

Tiden til å favorisere Sion vil snart komme. Herren har skaffet menn og midler til veie ved hvilke Hans arbeid skal bli fullført. Han vil ikke etterlate sitt folk i skam, men han vil fullføre sitt verk. Hans verk vil utvikle seg akkurat på den måte, som Han har bestemt, det skal. Vår pakt med Kristus forener oss også med Majesteten til en udødelig Evig Konge og med mildheten og følsomheten av en omsorgsfull sauehyrde. Vær så snill les det 42. kapittel hos Esaias.

Gud ønsker, at mennesker skal forstå de krav, Han stiller til dem. Han vil dømme enhver som prøver på å gå imellom Gud og andre mennesker, for å lede dem på stier, som ikke er beregnet til dem som er kjøpt med lammets blod. ”Alle Hans gjerninger er kjent av Gud fra Verdens begynnelse” (engelsk oversettelse) (Ap. Gj. 15, 18) Han har bestemt, at Hans gjerninger skal åpenbares for verden i klare, hellige, sakrale former. Guds rike kommer ikke så man kan se det, men det kommer med den milde virkning av inspirasjonen som kommer av Hans Ord påvirkning av sjelen. Hans verk på mange steder i verden ville i øyeblikket vært kommet langt lengre, hadde mennesker ikke stilt seg imellom folket og Gud, for å gjøre en gjerning, Gud ikke har kalt dem til. – Brev 93 – 3. juli 1900. – To Elder G. A. Irwin, president of the General Conference

neste kapitel