Denne dag med Gud. kapitel 196. Fra side 199.     Fra side 199 i den engelske utgave.tilbake

Et Vern Mot Fienden. – 9. July.

”Når fienden kommer som en flod, vil Herrens Ånd løfte opp et banner imot ham.” (Es. 59, 19)

Gud ønsker, at enhver mann skal forstå sin plikt og adlyde sitt kall, idet han arbeider på Herrens måte, ikke etter eget forgodtbefinnende. Herren lønner alltid Sitt folks tillit. Veien til barmhjertighetens trone er alltid åpen. Gud ser Sitt folks behov like klart i mørket som omgir det ved midnatt som i lysglansen ved middagstid. Å søke Gud om hjelp er alltid vår sikkerhet.

Gud lover oss i Sin store nåde Sin beskyttelse og sier: ”Dere er Mine medarbeidere”. Hvis vi holder Herrens bud midt i de største farer er vi trygge. Når Satan forsøker å bedra troens og tillitens barn, setter Gud opp et vern mot fienden til fordel for dem, som samvittighetsfullt arbeider i harmoni med Ham. Den fane, det vern eller den festnning Han bygger er Hans lov. De som arbeider på rette måte har en alltid tilstedeværende venn til hjelp. I nød, i vanskeligheter eller ved forvirring er Han nær hos dem. Når de fristes, viser Han Seg som deres forsvarer, idet Han sier: ”Jeg vil lede deg med Mitt Øye. Jeg vil fri deg ut av forvirringen og være et hemmelig skjulested for deg i tungenes kamp.” (Sal. 31, 21. – Es. 57, 18. – etc.)

Herren ser ikke som mennesker. De som Han elsker og ærer mest er ofte gjenstand for forakt og latterliggjørelse av fienden. Han ønsker, at vi skal lære den lekse, at vi ikke skal oppnå suksess i arbeidet ved å følge verden eller menneskers påhitt.

Hykleri og skinnhellighet har ingen plass hos Gud. alt hva vi gjør, er gjort foran øynene på de himmelske vesener. Alle sinnets tanker, alle sjelens hensikter, blir ikke målt ved hjelp av noe ytre eller på grunn av menneskers ros, men ved godhet og barmhjertighet og mild, følsom medfølelse og besluttsom lydighet mot Guds lov.

Guds folk står i fare for å følge verdens skikker på tross av det store lys, som skinner på deres vei.

La oss være tro mot våre farger. La oss løfte det banner, hvorpå det er skrevet: ”Guds bud og Jesu tro.” – Brev 99. – 9. juli 1900. Til en lege i Australia.

neste kapitel