Denne dag med Gud. kapitel 197. Fra side 200.     Fra side 200 i den engelske utgave.tilbake

Guds Er Æren. – 10. juli.

”Så skal det ikke være blant dere, men den som vil bli stor blant dere, han skal være deres tjener, og den som vil være den første blant dere, han skal være deres træl.” (Matt. 20, 26. 27)

Intet menneskelig vesen skal sette seg på det høyeste sete, ta imot andres ros og glemme, at hans skatter tilhører Gud. Guds velsignelse er lovet dem, som hungrer og tørster etter rettferdighet, men intet er så motbydelig og anstøtelig som å hungre og tørste etter menneskers ros.

Herren bruker vektskålene i helligdommen til å vurdere gjerningene til dem, som har strept etter å bli først, Når Guds barn ser, hvorledes Han vurderer en sådan streben, vil de bøye seg dypt ned for Hans fotskammel og skamme seg over sin ferd. Alle kan ikke være først, alle kan ikke være ledere. Vandr derfor ydmykt for Gud, idet du erkjenner Ham som din Herre. Det er en stor ulykke, hvis du ikke er i stand til å se, at andre kan være utstyrt med større fortrin og evner til å fremme Guds verk enn du.

Hvis vi ønsker å ha del i guddommelig natur, vil Gud gjøre oss i stand til å finne lykke i arbeidet og hvile under Kristi åk idet vi bruker de gaver, Gud har gitt oss på rette måte, når vi ber, venter, våker, arbeider og bærer Kristi åk og daglig lærer av Ham å være ydmyke og saktmodige av hjertet. - Det vil bringe stor glede inn i våre liv.

Hadde det ikke vært på grunn av Herrens nådige gaver og velsignelser, ville vi ha vært bankerott for evigheten. La derfor ingen rose seg av seg selv og brødføde seg på sin egen innbilte visdom. Hvis han selv hadde skapt sine egne talenter, ville det være noen konsistens bak hans selvros. Men mennesket har ikke noe som er hans eget. La oss ikke avsløre vår mangel på sann visdom ved å opphøye oss selv. La oss bøye oss dypt for Hans føtter, som har vist oss den tillit å utruste oss med våre talenter. La oss bruke og utvikle disse talenter, idet vi gir disse talenter tilbake til Giveren.

Som et hellig ansvar skal hvert talent brukes rett. De som Gud har gjort til Sine husholdere skal undersøke Skriftene ærlig, så de kan gi dets sannheter videre til andre, lede dem til stien, som er banet for Herrens løskjøpte. Ved forskrift og eksempel skal vi undervise andre om, at ved Kristi nåde kan vi være lydige mot alle Guds bud og stå kledd i Kristi rettferdighet. ”Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i Staden.” (Åp. 22, 14). – Manuskript 88. - 10. juli 1898. ”Lignelsen om Husholderen”

neste kapitel