Denne dag med Gud. kapitel 199. Fra side 202.     Fra side 202 i den engelske utgave.tilbake

Makeløs Kjærlighet. – 12. juli.

”Og den herlighet som Du har gitt Meg, den har Jeg gitt dem, for at de skal være eet, likesom Vi er eet, Jeg i dem, og Du i Meg, for at de skal være fullkomment til eet, så verden kan kjenne at Du har utsendt Meg og elsket dem, likesom Du har elsket Meg.” (Joh. 17, 22. 23)

Å hvilken kjærlighet, hvilken makeløs kjærlighet! Falne menneskelige vesener kan bli så tett forent med Kristus, at de blir herliggjort med Ham. Her på jorden har de fulgt i Hans fotspor, idet de har arbeidet for sjeler på samme måte som Han gjorde for de sjeler Han døde for, og når Han kommer for å kreve Sitt eget, vil de gå inn til Hans glede og sitte med Ham ved Hans bord i Hans kongerike. ”Der hvor Jeg er, sier Han, der skal også Min tjener være” (Joh. 12, 26)

Hvilken vidunderlig tanke, at vi stakkars, falne syndere kan bli eet med Kristus, delaktige i guddommelig natur, ved Hans nåde foredlet, renset, herliggjort. Vi kan seire og sette oss ned sammen med Kristus. Vi skal omformes til Hans bilde. Han elsker oss og Han vil hjelpe oss. Vi skal bli som leiret i Hans hender.

Vi har Hans løfte. Vi gjør rette gjerninger for å få jordeiendom i herlighetens kongedømme. Aldri har paktens gjerninger blitt utført mer presist ifølge loven, eller underskrevet mer lovmessig, enn dem, som gir Guds folk rett til de himmelske herskapshjem. ”La ikke ditt hjerte engstes”, sier Kristus, ”tro på Gud og tro også på Meg, i Min Fars hus er det mange boliger; hvis det ikke hadde vært så, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går bort for å berede dere plass. Og når Jeg er gått bort og har beredt dere plass, kommer Jeg igjen for å ta dere til Meg; for der Jeg er, der skal også dere være.” (Joh. 14, 1-3)

Alle som ønsker det kan komme inn under paktsløftet. Kostbar er prisen som ble betalt for vår frelse – Guds enbårne Sønns blod. Kristus ble prøvet i sorgens og lidelsens skarpe test. Hans menneskelige natur ble prøvet til det ytterste. Han bar dødsstraffen for menneskenes overtredelser. Han ble synderens stedfortreder og sikkerhet. Han er i stand til å vise frukten av Sine lidelser og Sin død i oppstandelsen fra de døde. Fra Josefs åpnede grav lyder erklæringen: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg og gjør de rettferdige gjerninger, som Jeg gjør, er rettferdiggjort, helliggjort, gjort hvit og er testet. De har oppnådd gudfryktighet og arver evig liv.”. – Brev 144. – 12. juli 1903. Til Edson White.

neste kapitel