Denne dag med Gud. kapitel 204. Fra side 207.     Fra side 207 i den engelske utgave.tilbake

Et Liv Som Hans. – 17. juli.

”La således deres lys skinne for menneskene, for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres Far i Himmelen!” (Matt. 5, 16)

Sannheten i sjelen vil ses i et forstandsmessig styrt liv. En lettsindig holdning og upassende intimitet vil ikke finnes. Hvis alle som bekjenner seg til å være Guds barn ville pleie vennlighetens og kjærlighetens ånd, som er fri for lave tanker og upassende oppmerksomhet, og vie sine Gudgitte evner til å spre sannheten og således søke å frelse sjeler, hvilket herlig og stabilt lys ville da få skinne i verden!

Hvis vi tror, at Kristus alene kan frelse sjeler ved sin uforlignelige nåde, hvor alvorlig ville det da ikke bli for den enkelte å løfte Kristus opp, leve i bønn som Han og i levende tro be om meget i Hans navn, så han kan motta Guds gave og være villig til å bruke velsignelsene, men også være villig til selv å bli brukt som en velsignelse til å vinne sjeler til Kristus. La alle som bekjenner seg til å være Kristne åpne sine hjertedører for Hans Ånd og for Hans nåde; Da vil Kristi fred herske i deres hjerter og bli åpenbart i deres karakterer på en sådan måte, at det ikke vil være noen mislyd, ingen strid, ingen konkurranse, ingen biting eller fortæring av hverandre, ingen som søker å få overtaket. Den store og alvorlige bestrebelse vil være å leve Kristi liv. Vi skal presentere Hans barmhjertighets Ånd og ikke gi noen, noen som helst anledning til å følge vårt eksempel når vi gjør noe ondt.

Jesus var høflig og velvillig. Han var lydig mot alle Sin Fars bud, alt var innbefattet og det var ingen spørsmål om bekvemmelighet eller noen som helst selvisk interesse. Det er nok for oss å vite, at Gud har talt; og når vi kjenner Hans vilje som den er åpenbart i Hans Ord, må vi adlyde den.

Verdens Frelser taler til oss; la oss høre, hva Han sier: ”Salige er de, som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden. (Åp. 22, 14) Det finnes noen, som ser Guds krav i Hans Ord, men ikke følger dem, idet de unnskylder sin forsømmelse og sin bevisste ringeakt for Guds krav. Deres livsførsel vitner om, at de ikke er inkludert i det velsignede løfte gitt på betingelse av lydighet. De hører ikke til dem, som vil ha rett til adgang til livets tre, men de hører til dem, som synder med vilje mot Guds lov, til dem sier Jesus: ”Jeg vet ikke, hvor dere er fra; vik bort fra Meg alle dere, som gjorde urett!” (Luk. 13, 27) – Manuskript 15. – 17. juli 1885. ”Innflytelse fra vanhellige arbeidere.”

neste kapitel