Denne dag med Gud. kapitel 206. Fra side 209.     Fra side 209 i den engelske utgave.tilbake

En Alltid Nærværende Hjelp. – 19. juli.

”Herren er god, et vern på trengselens dag, og Han kjenner dem, som tar sin tilflukt til Ham.” (Nahum 1, 7)

Vi har rike løfter i Guds ord, hvis vi blott tror og stoler på Ham. Vi står i fare for å stole på våre egne stakkars menneskelige anstrengelser og for ikke å stole på Gud. Enhver som har den minste del å gjøre i denne store forberedelse av Guds verk for disse siste dager skulle komme nær til Gud. Når Gud sender ut sine arbeidere for å gjøre et spesielt arbeid for Ham, har Han forpliktet Seg til å være eet med dem, hvis de vil være eet med Gud. Men hvis de skiller seg fra Gud og forsøker å utføre dette arbeid i egen kraft, vil de finne vanskeligheter og skuffelser ved hvert skritt. Her har vi løfte om, at når vi arbeider for Herren, er Han ved vår høyre hånd for å hjelpe oss og jobbe sammen med oss.

Det ville være den største dumhet av verden for noen av oss å tilskrive oss selv noe som helst for noen suksess vi kan ha. Jo mer ydmykt vi vandrer med Gud, dess mer vil Han åpenbare Seg for oss for å hjelpe oss. Herren har aldri tenkt på å sende ut Sine tjenere til å jobbe for Seg mot hele Satans og de onde englers motstand uten at Han gir dem guddommelig hjelp. Grunnen til at vi ikke har større suksess i arbeidet er fordi vi stoler på våre egne anstrengelser i stedet for å stole på den hjelp, som Gud vil gi oss. Det er vårt privilegium å føle vår svakhet, vår uverdighet, og så kreve hjelpen, som Gud har skaffet oss. I vår nød kan vi ta Ordet til inntekt og mens vi føler byrden for sjelers frelse hvile på oss, kan vi si: ”Her Herre, Du har lovt, og jeg stoler på Ditt Ord.”

Vi må lære å gå til vår himmelske Far akkurat som et barn går til sine jordiske foreldre. Han sier: ”Eller hvilket menneske iblant dere er det vel som vil gi sin sønn en stein, når han ber ham om brød, eller vil gi ham en orm, når han ber om en fisk? Dersom da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal deres Far i himmelen gi dem gode gaver som ber Ham!” (Matt. 7, 9- 11)

Mens enhver av Guds arbeidere skulle kultivere sine evner til størst mulig yteevne, skulle han likevel ikke stole på disse evnene. Gjør selv alt som er mulig for deg selv å gjøre og overlat i tillit resten til Gud. – Manuskript 8. – 19. juli 1886. – ”Å Seire Over Selvet”

neste kapitel