Denne dag med Gud. kapitel 21. Fra side 29.     Fra side 29 i den engelske utgave.tilbake

Mest strålende og best. - 21. januar

”Til dere blir gamle, er Jeg den samme, til håret gråner, vil Jeg bære dere. Det har Jeg gjort, og det skal jeg gjøre, ja jeg skal bære og berge dere.” Es. 46, 4.

Jeg er bekymret for at vi, som har kjent sannheten så lenge, på våre gamle dager skal bli åndelig tilfredse med våre arbeidsmetoder; vi skal forstå de enkle, dog betydningsfulle sannheter i den tredje engels budskap; og vi skal motta disse sannheter i Guds kjærlighet og gi dem til andre.

Legg hver dag på Kristus. La din tillit være fast fra begynnelsen til slutten. Herren har ikke sviktet deg. Han ønsker, at du må vokse i nåde, og at din evne til å hjelpe folket må vokse. Men hvis du skal fange folkets interesse, må du gå rett på sak, og du må stoppe, før du selv tror, at du har kommet halvveis igjennom.

Jeg kan ikke tåle tanken på, at noen av dere tilårskomne troende, nu har mindre innflytelse og effektivitet enn før.. Herren ønsker, at dere skal samarbeide med Ham ved å gjøre alt, dere kan på egen hånd. Hvis dere villig vil forene dere med Ham i dette arbeid, vil deres siste dager bli deres mest strålende og deres aller beste.

Åpn din sjels vinduer mot himmelen og lukk dem mot Jorden. La Rettferdighetens Sols stråler skinne inn i ditt sinns kamre. Å kultivere Kristi ydmykhet og saktmodighet, bære Hans åk og bære Hans byrder, er leksen foran deg, og den vedrører deg og alle, som du kommer i kontakt med. Dyrk de himmelske dyder. Rens din sjel for alt urent. Arbeid sådan, at Gud kan gjøre deg skikket til å bli et medlem av den himmelske familie.

Guds Ords undervisning, midt blant bekymringene for byggeplanene, vil holde arbeidernes sinn oppmuntret i nåde og vil hjelpe dem til å fullføre deres jobb. Etterhånden som Gud påvirker deres sinn, vil de få de beste og dyrebareste ideer fra hverandre. Engler fra Gud er på (Sydney) Sanatariums jord. La derfor arbeiderne tale ord, som vil være til velsignelse for dem, som er omkring dem. Gjør din del, min bror, i kjærlighet og sannhet. Ha tro på Skriftene som Ordet fra Den Levende Gud. - Brev 11. 21. Januar 1901, til dr. M. G. Kellogg, som jobber i Australien.

neste kapitel