Denne dag med Gud. kapitel 214. Fra side 217.     Fra side 217 i den engelske utgave.tilbake

Små menn – Store Emner. – 27. juli.

Mon Libanons snø går bort på det høye fjell? Eller uttørkes de fremmede, kjølige, rinnende vann?” (Jer. 18, 14)

Vi ønsker ikke å drikke av de grumsete strømmer i dalen. Vi ønsker ikke utroskapens korrupte spissfindigheter og villedende resonnementer. Fordi det er så mange som er parate til å gi etter for tvilen og spørsmålene, blir de utro frimodige. Måtte Herren hjelpe oss til å drikke av de rene strømmer, som strømmer frem under Guds trone. Vi kan drikke, og fortsette å drikke. Og, dersom du tørster etter kunnskap, er det rikelig av det her.

Mange mener om seg selv, at de er vidunderlig vise, fordi de forstår de utro skribenters personlige oppfatninger, men de vil oppdage, at de bygger på et sandholdig fundament. De bygger ikke på den solide, faste Klippe. Forfølgelsens storm og prøvelsens storm kommer og feier deres fundament bort, og de har intet å stå på. Hva vi ønsker er å nagle våre sjeler fast til Den Evige klippe.

Broder (Alfred S.) Hutchins red engang i Vermont og han traff en sakfører. ”Vel”, sa advokaten, ”Jeg forstår, at De er en Syvende-Dags Adventist,” ”Ja”. - ”Vel”, sa han, ”dere er bare små mennesker.” ”Ja, vi vet det,” sa bror Hutchins, ”men vi håndterer kjempestore emner. Det er ved å studere disse mektige emner, at vi forsøker og bringe sannhet frem til folket.” Dette er hva vi ønsker – de store emner som vil gjøre mennesker vise til frelse.

Straks dere begynner å tenke, at dere er store menn, og at dere er så fantastisk store, at dere kan forstå og kan sortere ut alt, som er verdifullt hos troløse skribenter, og at dere greier å utelate alt som er ondt, da er dere visere enn det, som står skrevet i teksten. Djevelen står rett ved deres side, og de onde engler er til stede. Djevelen er en hel del smartere en dere er, og dere kan ikke skjønne, hva han driver med. Han vil så på kløktig vis veve sine forførelser inn i disse forfatteres tanker, at det vil bli umulig å separere ut villfarelser, som de inneholder.

Hvis du ønsker å bli regnet for en vis mann i Guds øyne, gå da rett til Golgatas kors, og få tak i den inspirasjon, som kommer derfra, og ditt navn vil bli nedtegnet som en vis manns navn, en som bygget sitt hus på Klippen. – Manuskript 8b. – 27. juli 1891. – ”Tale til Lærerne.”

neste kapitel