Denne dag med Gud. kapitel 218. Fra side 221.     Fra side 221 i den engelske utgave.tilbake

Hvordan møte Opposisjon. – 31. juli.

”Timoteus! Ta vare på det som er deg overgitt, så du vender deg bort fra den vanhellige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap som falskelig kalles så, som noen bekjenner seg til, så de har faret vill i troen. Nåden være med deg! (1. Tim. 6, 20. 21)

I vårt arbeid for Herren vil vi møte megen motstand. Ved hjelp av villfarelse og feiltakelser kjempet jødene for å holde folket i uvitenhet vedrørende troen på Kristus. I dag vil falske lærere benytte seg av enhver slags tankespinn for å hindre, at folk tilegner seg kunnskap om sannheten. Det finnes dem, som elsker vranglære mer enn de elsker Gud, fordi sannheten er det motsatte av hva de er tilbøyelige til og motsatt det liv, de lever. De nekter å angre og bli omvendt, selv om sannhetens beviser er klare og overbevisende. De ønsker ikke å granske Guds Ord, for de ønsker ikke å vite, om tingene virkelig forholder seg så. Der ligger korset, som skal løftes, men de føler uvilje mot å fornekte seg selv. Gud ber dem om å holde Hans sabbat hellig, men de nekter å gi opp sin egen vei.

Et stort og høytidelig arbeid venter Guds folk, som må komme nær til Kristus i selvfornektelse og selvoppofrelse, deres eneste mål skal være å bringe barmhjertighetens budskap til hele verden. Noen vil jobbe på en måte og noen på en annen, ettersom Herren vil kalle og lede dem. Men de skal alle kjempe sammen, idet de vil bestrebe seg for å få verket til å bli til et perfekt hele. Med penn og med stemme skal Guds tjenere jobbe for Ham. Det trykte sannhets ord skal oversettes til forskjellige språk. Evangeliet skal forkynnes for alle folk.

Vanhellige sinn vil plassere hindringer i veien for Guds verk, det samme gjorde de i fortiden. Men slutt ikke å gå inn i kamp og skape uoverensstemmende temaer. Hvis du blir forhindret på en vei, vær rede til å ære Gud ved å jobbe på en vei, som står åpen. Når tiden er moden, vil hindringer, som nu synes uoverstigelige, bli fjernet. Gud kan fjerne hindringer på de mest uventede måter, når Han ser at ved å gjøre dette, kan Han best ære Sitt navn.

Prøver vil komme, for det er mange som vandrer på veier som krysser Guds planer. Forviss deg om, at du vandrer for Ham i saktmodighet og ydmykhet. Du kan, ja, du vil bli mistolket, men baktalerne vil bli til skamme, hvis du alltid viser Kristi karakters skjønnhet. – Brev 193. – 31. juli 1901. – Til ”Kjære Barn”

neste kapitel