Denne dag med Gud. kapitel 221. Fra side 224.     Fra side 224 i den engelske utgave.tilbake

Sannhetens Makt. – 3. august.

”Er ikke dette den faste Jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?” (Es. 58, 6)

Sannhet, dyrebar sannhet, har en helliggjørende innflytelse. Sjelens helligelse ved Den Hellige Ånd er å plante Kristi natur inn i mennesket. Det er Vår Herre Jesu Kristi nåde åpenbart i karakteren, og Kristi nådegaver brakt inn i aktiv tjeneste ved gode gjerninger. Således blir karakteren forvandlet mer og mer fullkomment etter Kristi bilde, i rettferdighet og sann helligelse. Det stilles omfattende krav til guddommelig sannhet som blir rakt ut og stilt til skue i den ene gode gjerning etter den annen. Sannhetene i evangeliet er ikke uten forbindelse med hverandre; når man forener dem, utgjør de et kjede av himmelske juveler, således som det ble sett i det personlige arbeid, som Kristus utførte, og som gyllne tråder veves de inn i hele det kristne arbeid og den kristnes erfaring.

La det prentes inn i sinnet, at Guds barmhjertighet og kjærlighet skal uttrykkes, så Guds barn får erfare dem. Søk i himmel og på jord, og du vil ikke finne noen sannhet som har vist seg mer virkningsfull enn den, som viser seg i barmhjertighet mot akkurat dem, som trenger din sympati og støtte til å bryte åket, og sette den undertrykte fri. Her leves sannheten, sannheten blir fulgt, sannheten blir undervist, sådan som den er i Jesus.

Mange bekjenner seg til å tro en stor del sannhet, men sannhet praktisert ved å lindre, hjelpe og trøste våre medmennesker har overordentlig stor betydning, den når opp til himmelen og rekker frem til evigheten. Enhver sjel i vår verden er på prøve; ethvert menneskes erfaring, den alminnelige livshistorie, forteller i ufeilbart språk, om han er en Kristi Ords og gjerningers gjører. Det skjer uavlatelig en lang rekke av små ting, som Gud alene legger merke til; å leve ut disse ting i pakt med sannhetens prinsipper vil bringe en dyrebar lønn. De store og betydningsfulle ting blir lagt merke til av nesten alle, men å knytte dem sammen med de tilsynelatende mindre ting i livet og sette dem tett sammen til ett, blir for sjeldent gjort av bekjennende kristne. Religion er for mye bekjennelse, og for lite realitet.

Guddommelig sannhet har liten innflytelse på våre medmennesker, men hvis den følges av praksis, skulle den kunne gjøre et sterkt inntrykk. Sannhet, dyrebar sannhet, er å ha Jesus i livet, som et levende, virkende, virksomt prinsipp. – Manuskript 34. – 3. august 1894

neste kapitel