Denne dag med Gud. kapitel 223. Fra side 226.     Fra side 226 i den engelske utgave.tilbake

Dekket av Kristi Rettferdighet. – 5. august.

”Og finnes i Ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.” (Fil. 3, 9)

Josva, som står foran Herrens Engel i skitne klær, representerer dem, hvis religiøse liv har vært mangelfullt, de er blitt overvunnet av Satans fristelser og er uverdige til Guds gunst. I dag står menneskelige vesener med skitne klær. All deres rettferdighet er ”som urene filler” (Es. 64, 6). Satan bruker sin mesterlige fordømmende makt imot dem, idet han peker på deres ufullkommenheter som bevis på deres svakhet. Han peker hånlig på feiltakelsene til dem, som bekjenner seg til å gjøre Guds gjerning. De er blitt bedradd av ham, og han tigger om å få tillatelse til å utslette dem.

Men de stoler på Kristus, og Kristus vil ikke svikte dem. Han kom til denne verden for å fjerne deres synder, og for å tilregne dem Sin rettferdighet. Han erklærer, at ved tro på Hans navn kan de få tilgivelse og fullkomme Kristuslignende karakterer. De har bekjent sine synder for Ham, og har bedt om tilgivelse, og Kristus erklærer, at fordi de ser hen til Ham og har tillit til Ham, vil Han skjenke dem kraft til å bli sønner av Gud.

Deres karakterer er mangelfulle, men fordi de ikke har stolt på sin egen fortjeneste og ikke har unnskyldt sine synder, men fordi de har bedt om tilgivelse og bedt om at Kristi fortjeneste skal bli deres, tar Herren imot dem og irettesetter Satan. Fordi de har ydmyket seg selv og bekjenner sine synder, nekter Han å lytte til fiendens anklager. Han har rikelig tilgitt de angrende, og vil fortsette med å la Sin frelsende kjærlighet arbeide i dem, hvis de vil fortsette å tro på Ham og stole på Ham.

De som ved guddommelig nåde har vunnet herredømmet over sine feil, skal undervise andre, hvordan de skal vinne seir, idet de henviser dem til Kilden til all styrke. Enhver omvendt sjel har fått det privilegium å hjelpe dem, som er omkring ham, - enhver, som ikke kan glede seg over det lys, som han har del i. – Disse, bør også få kjenne den glede, som han har fått. ”Men alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.” (Joh. 1, 12) Disse siste skal også innta sin plass i verden som Guds lysbærere. - Brev 173. – 5. august 1903. – Til ”Mine Kjære Brødre”

neste kapitel