Denne dag med Gud. kapitel 23. Fra side 31.     Fra side 31 i den engelske utgave.tilbake

Himmelske Dividender. - 23. januar

”Du lot landet skjelve og revne. Bøt det som er brutt! Det står for fall.” Salme 60, 4.

Se til at sannheten er innskrevet i ditt banner for all tid og på alle steder.

Som en nasjon nektet jødene å motta Kristus. Han hadde ledet dem på deres vandringer, som deres usynlige, udødelige Fører. Han hadde fremlagt Sin vilje for dem, men da de ble prøvet, forkastet de Ham, deres eneste håp, deres eneste frelse, og Gud forkastet dem. ”Alle som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn – de, som tror på Hans navn.” Joh. 1, 12. Til alle, som mottar og adlyder hans betingelser, flyter Guds gaver i en stabil strøm, uten endring, uten stopp. Gud har tildelt menneskene Sine gaver for at de skal brukes, ikke ifølge arv eller kunstferdige ideer, ikke ifølge naturlige impulser eller tilbøyelighet, men etter Hans vilje.

De som fryktet Gud skulle tenke selv. De skulle ikke lenger overlate til andre å tenke for dem. Deres sinn skulle ikke lenger tvinges nedover og bindes til feile overdrivelser, teorier og læresetninger. Uvitenhet og ondskap, kriminalitet og vold; undertrykkelse i de høyere samfunnslag skulle nå avsløres. Livets Lys var kommet til denne verden for å skinne midt i moralsk mørke. Evangeliet skulle nå forkynnes blant de fattige, de undertrykte. De, som levde et ydmykt hverdagsliv, skulle få anledning til å forstå de riktige kvalifikasjoner, nødvendige for å inngå i Guds Rike.

Også i dag må menn fra de lavere rangklasser innta sine stillinger og adlyde ordren: ”Gå fremad”. I tro skal de møte vanskeligheter, for de tør ikke gi etter for strid og vantros tungers babbling. De må presse seg fremover fra et stade av suksess til et annet, idet de alltid ber, og praktiserer den tro, som besvarer bønn.

Guds hjelpemidler er mange! Men alle de, som er villige til å arbeide i pakt med Guds plan, er inkludert i ordene: ”For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.” (engelsk oversettelse: ”Dere er Guds husholdere, dere er Guds bygning.”) 1. Kor. 3, 9. Guds tjenere må bevege seg således at ingen åndelig gave går tapt. Deres vilje skal holdes i ave, vente til Gud åpenbarer sin vilje, og når Guds tid kommer, vil staven blomstre. Hvilken form arbeidet skal ta, er det ingen som kan vite, men Guds tjenere skal være tidsorienterte, i stand til å forstå deres leders veier og vilje. - Brev 8, 23. januar 1899. til Dr. J. H. Kellog, medical superintendent of Battle Creek Sanatarium.

neste kapitel