Denne dag med Gud. kapitel 236. Fra side 239.     Fra side 239 i den engelske utgave.tilbake

Dyrk Mildhet og Følsomhet i Hjemmet. 18. August.

”Å ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! For kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.” (1. Peter 4, 8)

Den unge mann, som kom til Jesus, spurte Jesus, hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Jesus bad ham om å holde budene og ramset opp atskillige av lovens bud. ”Den unge mann sa til ham: ”Alt dette har jeg holdt; hva fattes meg ennå?” (Matt. 19, 20) De første fire bud pålegger mennesker den plikt å elske Gud over alle ting og de siste seks presenterer kravet om å elske sin neste som seg selv. Hvor mange kjemper virkelig, alvorlig og helhjertet for å gjøre det.

Herren kommer om en liten stund! - Utfører vi de plikter, som er resultatet av rettferdighet? Kjærlighet er grunnlaget for gudfryktighet. Intet menneske elsker Gud, hva profesjon han enn har, med mindre han elsker sin bror med uselvisk kjærlighet. Fordi vi elsker Gud og fordi Han elsket oss først, skal vi elske alle, som Kristus døde for. Vi skal ikke føle, at vi kan tillate å la den sjel, som er i største fare eller i største nød, gå, uten å ha advart ham eller ha arbeidet for ham og uten å ha tatt vare på ham. Vi skal ikke føle, at vi skal holde dem, som tar feil, borte fra vår forsamling og opptre kritiske og bydende overfor dem, eller at vi skal etterlate dem ensomme, så de kan famle seg videre inn i depresjon og motløshet, og til sist la dem falle på Satans krigsplass, for Gud vil behandle oss som Han behandler våre brødre eller de yngre medlemmer av Herrens familie.

Dyrk mildhet, forståelse og medfølelse av hjertet; omgi dere selv og deres familieliv med en kjærlighetens atmosfære. Den ånd som for en stor del har invadert menigheten vekker forargelse hos Gud. Enhver som har følt seg fri til å fordømme, til å gjøre andre motløse, enhver som ikke har vist medfølelende vennlighet, sympati med de prøvede og de testede, vil i sin egen erfaring bli brakt dit, hvor andre har gått og har lidd av mangel på sympati, inntil han selv vil føle avsky for sitt hjertes hardhet og åpne døren for Jesus, så Han kan komme inn.

Guds omvendende makt må komme over enhver sjel, som har forbindelse med arbeidet og Guds verk; måtte hver enkelt bli fylt med Kristi kjærlighet og medfølelse, hvis ikke dette skjer, vil mange aldri få se Himmelens Rike. - Manuskript 62. - 18. august 1894. ”Hjemmemisjonsarbeid.”

neste kapitel