Denne dag med Gud. kapitel 239. Fra side 242.     Fra side 242 i den engelske utgave.tilbake

Kontrollert av Den Store Designer. - 21.august.

”Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. (Matt. 24, 14)

Menigheten skal jobbe aktivt som en organisert enhet for å spre innflytelsen av Kristi kors overalt på jorden. De som arbeider uselvisk for å bringe sannheten til alle nær som fjern er registrert i rådssalene der oppe som ”Guds medarbeidere, Guds husholdere, Guds bygning.” Kontrollert av Den Store Designer, viser de, hva menneskelige vesener kan bli, når de bærer Kristi åk og lærer Hans ydmykhet og saktmodighet.

Det er fordi så mange av Kristi etterfølgere søker etter å være først, at Han ikke kan stole på dem. Dersom de hadde vært ydmyke, villige til å bli undervist av Ham, ville de ha vært en kraft til å vise verden sannhetens innflytelse på den menneskelige karakter. De som jobber i Kristi kamptropper, forsøker aldri å fremheve seg selv, men vil vise seg å være i konstant virksomhet og stadig ha fremgang i sine misjonsprosjekter. De vil ikke føle seg tilfreds med mindre menighet føyes til menighet.

Gud forventer, at de som deltar i Hans tjeneste argumenterer, diskuterer og deltar alvorlig i kampen for troen som en gang ble overlevert de hellige. Vårt aggressive misjonsarbeid skal øke atskillig mer enn det har gjort i fortiden. Mer territorium skal legges til; troens fane skal plantes på nye steder; menigheter skal opprettes; alt som er mulig å gjøre skal gjøres for å fullføre befalingen, ”Gå derfor ut og undervis alle nasjoner.” (Matt. 28, 19)

Livet i menigheten avhenger av den interesse som dens medlemmer viser overfor dem, som er utenfor folden. La Guds menighet huske, at Kristus ga Seg selv som et offer for å redde verden fra ødeleggelse. For vår skyld ble Han fattig, for at vi gjennom Hans fattigdom kunne komme i besittelse av evige rikdommer. Skal de, som Gud har velsignet med kunnskap om sannheten huse små, innskrenkede planer? La dem våkne opp til bevissthet om deres uhyre store forpliktelser, idet de skjærer bort enhver tråd av selviskhet, så Herren kan utgyde Sin Hellige Ånd over dem.

La dem søke Herren, mens det er mulig å finne Ham. og kalle på Ham, mens Han er nær. De har ingen grunn til å være vantro og klage. La dem slutte med å finne feil hos hverandre og å klage, og la dem i stedet dyrke frem en takknemmelig ånd for tidligere barmhjertighetsbevis og velsignelser. La dem prise Gud i ærlig takknemmelighet for lyset fra Hans Ord. – The Signs of the Times. – 21. august 1901.

neste kapitel