Denne dag med Gud. kapitel 24. Fra side 32.     Fra side 32 i den engelske utgave.tilbake

Fullkommen I Ham. 24. - januar.

“Vær da fullkomne, slik som deres himmelske far er fullkommen.” Matt. 5, 48.

Gud krever moralsk fullkommenhet i alle. De, som har fått lys og anledninger, skulle som Guds husholdere streve etter fullkommenhet og aldri, aldri senke standarden for rettferdighet for å tilpasse den til nedarvede og fremdyrkede tendenser til det, som er galt. Kristus tok på Seg menneskelig natur og levde vårt liv, for å vise oss, at vi skal bli Ham lik ved å få del i guddommelig natur. Vi skal være hellige, som Kristus var hellig i menneskelig natur. Hvordan kan det da være, at det finnes så mange ubehagelige, utålelige karakterer i verden? Det er fordi, de ikke har mistanke om, at deres ubehagelige veier og rå, uhøflige tale er et resultat av et vanhellig hjerte.

Det er duften av vår kjærlighet til våre medmennesker som avslører vår kjærlighet til Gud. Det er tålmodigheten i tjenesten som gir sjelen hvile. Det er ved ydmyke, flittige, trofaste arbeidere, at Israels velferd fremmes. Gud holder oppe og styrker den, som er villig til å lære Kristi vei.

Alle sanne oppfinnelser og all fremgang har sin opprinnelse i Ham, som er en vidunderlig Rådgiver, og en overlegen arbeider. Hva enn vi foretar oss, i hvilken som helst gren av arbeidet, vi er plassert, ønsker Gud å utvikle og foredle oss. Han ønsker å kontrollere våre sinn, så vi kan gjøre fullkomment arbeid.

Den følsomme berøring av legens hånd, hans kontroll over nerver og muskler, hans kunnskap om kroppens fine deler, er guddommelig krafts visdom, som skal brukes til hjelp for den lidende menneskehet. Den dyktighet, hvormed en snekker svinger sin hammer, den styrke, som smeden bruker til å forme ambolten, kommer fra Gud. Han har gitt mennesker evner, og Han venter, at de går til Ham for å få råd. Således kan de bruke Hans gaver med ufeilbarlig skikkethet, idet de til Guds ære beviser at de samarbeider med Gud. Således renser de sine sjeler ved helligelse ved Ånden gjennom sannheten. Gjennom deres erfaring, blir Kristi ord oppfylt, De rene av hjertet skal se Gud. (se Matteus 5, 8)

Alle skulle føle, at de arbeider fram mot en stor avslutning. Arbeidet i enhver avdeling er Guds, og de, som utfører dette arbeid med nøyaktighet, uten feil, representerer Guds fullkommenhet. - Brev 9, 24. januar 1899. til de, som fyller betydningsfulle stillinger i Generalkonferensen.

neste kapitel