Denne dag med Gud. kapitel 243. Fra side 246.     Fra side 246 i den engelske utgave.tilbake

Herrens Lov er Uforanderlig. – 25. august.

”Rettferd og rett er Din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for Ditt åsyn. (Sal. 89, 14)

Det er ikke rart, at overtredere av Guds Lov nu for tiden vil flykte så langt bort fra den som mulig; for den fordømmer dem. Men de, som hevder, at De Ti Bud ble opphevet ved Jesu korsfestelse er fallet for et lignende bedrag som det jødene falt for. Den tanke, at Guds Lov er streng, hard, og umulig å holde, kaster forakt over Ham, som styrer Universet ved dens hellige forskrifter. Et slør dekker deres øyne, som fastholder dette synspunkt, etter at de har lest både Det Gamle og Det Nye Testamente. Straffen for den minste overtredelse av Loven er evig død, og hadde det ikke vært for Kristus, synderens Advokat, ville straffen til slutt ha ramt enhver overtreder. Rettferd og barmhjertighet er blandet i hop. Kristus og Loven står side om side. Loven overbeviser synderen om synd, og Kristus bønnfaller inderlig på vegne av synderen.

Ved Kristi første komme ble en tid med større lys og herlighet føyd til verdenshistorien; men det ville i sannhet være syndig utakknemmelighet å forakte og latterliggjøre det mindre lys, fordi et fullere og mer herlig lys hadde gryet. De som forakter velsignelsene og den jødiske tids herlighet er ikke klar til å bli velsignet med evangeliet. Faderens herlighets stråleglans, og Hans Hellige Lovs opphøyethet og fullkommenhet kan kun forstås gjennom forsoningen på Golgata ved Hans Kjære Sønn; men til og med forsoningen mister sin betydning, hvis Guds Lov forkastes.

Kristi liv var et ytterst fullkomment og grundig forsvar for Hans Faders Lov, og Hans Død attesterte Lovens uforanderlighet. Kristus løste ikke mennesket fra plikten til å adlyde Loven ved å bære synderes skyld; for hvis loven kunne ha blitt forandret eller opphevet, hadde det ikke vært nødvendig for Kristus å komme til denne verden for å lide og dø. Selve den kjensgjerning at Kristus døde for verdens synder understreker Faderens Lovs uforanderlige karakter.

Jødene hadde fjernet seg fra Gud, og i deres lære hadde de erstattet Den Guddommelige Lov med sine egne tradisjoner. Kristi liv og lære gjorde prinsippene i Hans skadde lov klare og tydelige. Den himmelske hærskare forsto at hensikten med Hans misjon var å opphøye Faderens Lov og vise den ærbødighet og rettferdiggjøre dens krav. - The Signs of the Times. – 25. august 1887

neste kapitel