Denne dag med Gud. kapitel 250. Fra side 253.     Fra side 253 i den engelske utgave.tilbake

Ta Imot Så Du kan Gi. – 1. september.

”Men den som planter, og den som vanner, er ett, dog skal enhver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.” (1.Kor. 3, 8)

Da Kristus kalte Sine disipler fra deres fiskegarn, fortalte Han dem, at de skulle bli menneskefiskere. På den måte fikk de vite, at de skulle arbeide. Ved å kommunisere sannheten til andre, skulle de kaste sine nett på den høyre side av båten. Med dette mente Kristus å si, at de skulle arbeide i tro for å frelse sjeler. Og denne jobb for hvert enkelt menneske ville ved Guds forsyns styrelse lede dem til å arbeide i fellesskap. De skulle ikke tenke på seg selv som deler av forskjellige arbeidssystemer, men de skulle betrakte seg selv som individuelle tråder i en stor helhet, uatskillelig forent, som ledd i en kjede, forent med sine medmennesker og med Gud.

Gud ønsker, at ungdom skal bli dyktige, grundige arbeidere, som bærer Kristi åk og løfter Hans byrder. ”Dere er medarbeidere med Gud,” sier Han. Barna og de unge skulle anstrenge seg for å vokse i forståelse og i mentale ferdigheter; deres mål burde være i åndelige så vel som i timelige ting å planlegge vekst. ”så legg og just derfor all vinn på i deres tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse ting finnes hos dere og får vokse, da viser de, at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om Vår Herre Jesus Kristus;” (2. Peter 1, 5-8)

Framgang i sann utdannelse passer ikke sammen med selviskhet. Sann kunnskap kommer fra Gud, og vender igjen tilbake til Gud. Hans barn må motta, så de har noe å bringe videre. De, som ved Guds nåde har mottatt intellektuelle og åndelige goder, må, etterhånden som de selv avanserer, dra andre med seg i en høyere utvikling. Og dette arbeid, utført til beste for andre, vil få usette hjelpere som medarbeidere. Etterhånden som vi trofast fortsetter arbeidet, skal vi ha høye mål for rettferdighet, hellighet og en perfekt kunnskap om Gud. Vi vil selv bli fullkomne i Kristus i dette liv, og vil bringe med oss til rettssalene der oppe våre foredlede evner, for der å fortsette vår høyere utdannelse. - Manuskript 108. – 1. sept. 1898. – ”Høyere Utdannelse”

neste kapitel