Denne dag med Gud. kapitel 251. Fra side 254.     Fra side 254 i den engelske utgave.tilbake

Skrevet til Advarsel For Oss. – 2. september.

”Han leder de saktmodige i det som er rett, og lærer de saktmodige Sin vei.” (Salmen 25, 9)

Gud vil arbeide sammen med dem, som vil lytte til Hans røst.

Guds Ord skal være vår rådgiver og skal lede vår erfaring. Lærdommene fra Det Gamle Testamentes historie, grundig gjennomgått, vil lære oss, hvordan dette kan skje. Kristus, skjult i skystøtten om dagen og i ildstøtten om natten, var Lederen og lyset for Israels barn under deres ørkenvandring. Her var det en Leder, som ikke kunne ta feil.

I alle deres erfaringer, prøvde Gud å lære dem lydighet mot deres himmelske Leder og å tro på Hans makt til å befri dem. Deres utfrielse fra slaveriet i Egypten, og deres overgang gjennom Rødehavet, viste dem Hans makt til å frelse. Når de gjorde opprør mot Ham og gikk imot Hans vilje, straffet Han dem. Når de med overlegg fortsatte sitt opprør og besluttet å fortsette på sin egen vei, ga Gud dem det, de bad om, og på den måte viste Han dem, at det Han holdt tilbake fra dem, holdt Han tilbake til beste for dem. Enhver dom som kom som et resultat av deres klager, var en lekse til den enorme folkemengde, at sorg og lidelse alltid er en følge av overtredelse av Guds lover.

Det Gamle Testamentes historie ble nedskrevet til beste for de etterfølgende generasjoner. Leksene fra Det Nye Testamente trengs like sårt. Her er Kristus igjen instruktøren, som leder Sitt Folk til å søke den visdom, som kommer ovenfra, og å gi den instruksjon i rettferdighet, som vil danne karakteren i likhet med det guddommelige mønster. Både Det Gamle og Det Nye Testamente setter lydighetsprinsippene mot Guds lover som betingelse for å sikre oss det liv, som måles med Guds liv, for det er gjennom lydighet, at vi blir delaktige i guddommelig natur og lærer å unnfly fordervelsen i denne verden, som kommer av lysten. (2. Pet. 1, 4) Derfor bør dets regler studeres, dets lover adlydes, dets prinsipper, som er mer dyrebare enn gull, bringes inn i det daglige liv. – Brev 342. – 2. september 1907, til arbeiderne i Det Sydlige California.

neste kapitel