Denne dag med Gud. kapitel 252. Fra side 255.     Fra side 255 i den engelske utgave.tilbake

Mer Privilegerte Enn Engler. – 3. september.

”For hos Deg er forlatelsen, for at Du må fryktes.” Sal. 130, 4.

Herren gir oppmuntring til dem, som har våget seg inn på rare stier. Han vil akseptere deres bønner, hvis de vil angre og omvende seg. Ved Kristi uendelige offer og ved troen på Hans navn kan de motta Guds løfter. Adams sønner kan bli Guds sønner. Å, hvor fulle av takknemmelighet burde vi ikke være, fordi Kristus tok på seg menneskelighet så falne mennesker ved Guds nåde kunne få tilbud om en prøvetid nr. 2. - Kristus plasserer dem på et fordelaktig sted, en utkikspost. Ved forbindelse med Ham kan de bli Guds medarbeidere. Ved den nåde, som daglig blir skjenket av Kristus, kan de bli løftet opp og foredlet til å bli Guds sønner og døtre. Sådan kjærlighet er uten sidestykke.

Jesu ber om perfekt lydighet. Det må gjøres grundig, praktisk arbeid. Daglig skal vi tilta i kunnskap om den guddommelige vilje. Kristus vil tildele Sin Ånd til alle, som vil arbeide forent i ydmykhet.

”Eller vet dere ikke, at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? For dere er dyrt kjøpt. Ær da Gud i deres legeme!” (1. Kor. 6, 19. 20). Hvilken forunderlig høy pris ble betalt for å frelse den falne rase! Burde ikke enhver sjel gå inn i Herrens tjeneste, idet han forsøker å forbedre de talenter, som han har fått betrodd, så de kan bli returnert til Gud med renter?

”Kom til Meg,” sier Jesus, ”alle dere som arbeider og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile. Ta Mitt åk på dere og lær av Meg; for Jeg er ydmyk av hjertet: og (ved å lære og praktisere disse lekser) skal dere finne hvile for deres sjeler.” (Matt. 11, 28. 29) Hvis vi vil leve et kristent liv, må vi alltid samarbeide med Gud og miste selvet i avhengighet av Jesus Kristus. Hver dag skulle vi arbeide som for evigheten.

Mennesket ble skapt litt ringere enn englene. Dog vil han, når han er renset, forvandlet og tilpasset de himmelske rettssaler, bli endog mer privilegert enn englene

Alt, hva dine brødre og søstrer trenger, alt, hva enhver av oss trenger, er å leve et ydmykt, kristent liv, idet vi i vor karakter avslører den styrke, som vi har mottatt fra Jesus gjennom enhet med Ham. – Brev 196. – 3. september 1903. - Til en forretningsmann.

neste kapitel