Denne dag med Gud. kapitel 254. Fra side 257.     Fra side 257 i den engelske utgave.tilbake

Vår Ledestjerne Inn i All Sannhet. – 5. september.

”Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han kan være hos dere evinnelig.” (Joh. 14, 16)

Kristus erklærte, at etter Hans himmelfart, ville Han sende Trøsteren til Sin menighet som en kronende gave. Trøsteren skulle innta Hans plass.. Denne Trøsteren er Den Hellige Ånd. – Hans livs sjel, Hans menighets effektivitet, lyset og livet i verden. Med Sin Ånd sender Kristus en forsonende innflytelse og en kraft til å fjerne synd.

Gud har instruert meg til å fortelle dere og hele Sitt folk, at dere må være meget forsiktige, så dere ikke motarbeider Den Hellige Ånd. – Trøsteren, som Kristus sender. - Frykt for å ta det første formastelige skritt til motstand. Når Kristus talte til disiplene om Den Hellige Ånd, søkte Han å løfte deres tanker og utvide deres forventninger til å gripe den høyeste forståelse av opphøyethet. La oss bestrebe oss for å forstå Hans Ord. La oss strebe etter å verdsette verdien av den vidunderlige gave, Han har gitt oss. La oss søke etter å få hele fyllen av Den Hellige Ånd.

Jeg ser ingen annen vei for oss enn å lytte til og følge Kristi ord: ”Da sa Jesus til Sine disipler: Vil noen komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge Meg.” (Matt. 16, 24) Disse ord må vi adlyde, hvis vi oppnår evig liv (oversatt ordrett). Himmelens Majestet kom til denne verden for å lære oss denne lekse ved et liv i konstant selvfornektelse. Skal vi ikke legge merke til og følge Hans undervisning?

For å bli frelst må vi ha en full og hel erfaring i de ting, som hører Gud til. Forsoningen for synd er en gave fra Den Evige Guds Sønn.

Det er Trøsterens, Den Hellige Ånds oppgave å bringe synderen til Kristus. Frelseren er Det Guddommelige Eksempel, Hellighetens Fullkommenhet, og Han omskaper sjelen på ny. Vi er privilegerte, for Kristus vil gi oss alle de fortrin, som vi trenger for å fullkomme karakteren. Men for at vi skal oppnå dette høye mål, må vi vise mer selvfornektelse, mer selvoppofrelse.

Kristus har gitt oss ethvert hjelpemiddel, for at vi kan være Guds barn. Å, - mitt hjerte sier, pris Hans Hellige navn, for at vi ved Hans overstrømmende nåde kan motta Hans fylde. La oss anstrenge oss for å motta Hans Ord, så vi kan nå fullkommenhetens høye standard. Vi er kun trygge, når vi prøver å oppnå de kvaliteter, som gjør oss til Guds barn, eiere av helliget opphøyethet. – Brev 155. – 5. september 1902. – Til Dommer og mrs. Arthur, Adventist fullmektig ved The Battle Creek Sanatarium.

neste kapitel