Denne dag med Gud. kapitel 257. Fra side 260.     Fra side 260 i den engelske utgave.tilbake

At Din Tro Ikke Må Svikte. – 8. september.

”Min sjel skal rose seg av Herren; de saktmodige skal høre det og glede seg.” (Salme 34, 3)

Når du arbeider for å frelse sjeler, og syndere føler seg overbeviste om sine synder og du har bevis for, at Kristus har følt medlidenhet med dem, at nytt håp har spiret i deres hjerter, er det ikke korrekt å si: ”Vi bad for ham, og han ga sitt hjerte til Gud og ble frelst.” Dette er å villede! Det er synderens privilegium å si, høytidelig, alvorlig og glad: ”Jeg tror, at Gud har tilgitt min synd.” Oppmunter enhver sjel til å ha håp og tro, men si aldri om noen, at ”Han er frelst.”

Tålmodig, medlidende følsomhet skal vises overfor dem, som tar feil, for å vinne tilbake de bortkomne sauer. Vi har et eksempel på dette i den måte Jesus behandlet Peter på, han, som fornektet sin Herre med banning og sverging. Peter trodde selv, at han var sterk. Han sa: ”Herre! hvorfor kan jeg ikke følge Deg nu? Jeg vil sette mitt liv til for deg.” (Johannes 13, 37) Men Jesus svarte ham: ”Vil du sette ditt liv til for Meg? Sannelig, sannelig sier Jeg deg: denne dag, endog denne natt, før hanen galer 2 ganger, skal du fornekte Meg 3 ganger.” (Mark. 14, 30) ”Men Peter ble ved sitt og sa: Om jeg så skal dø med Deg, vil jeg ikke fornekte Deg, det samme sa de alle.” (vers 31.)

Det er ikke klokt å prale. Peter falt, fordi han ikke kjente sin egen svakhet.

Herren hadde fortalt Peter: ”Simon! Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin vold for å sikte dere som hvete; men Jeg bad for deg, at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender deg, da styrk dine brødre!” (Luk. 22, 31. 32)

Hvis Satan hadde fått sin vilje, ville det ikke ha vært noe håp for Peter. Hans tro ville ha vært et totalvrak. Dersom Peter alvorlig og ydmykt hadde søkt guddommelig hjelp, hvis han hadde gransket sitt eget hjerte i hemmelighet, ville han ikke ha blitt siktet, når han ble prøvd. Satan kan ikke overvinne en ydmyk Kristi lærling, som vandrer fylt med bønn fram for Gud. ”Når fienden kommer som en flod, skal Herrens Ånd løfte opp et banner mot fienden for ham” Kristus går imellom, som et ly, et tilfluktssted og den onde kan ikke beseire sitt bytte. Manuskript 109. - 8. september 1898. – ”Peters Fall og Oppreisning.”

neste kapitel