Denne dag med Gud. kapitel 26. Fra side 34.     Fra side 34 i den engelske utgave.tilbake

Passet til Himmelen. - 26. januar.

”For de trengsler vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet, som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.” 2. Kor. 4, 17. 18.

Jeg tenker på deg og dine barn. Jeg føler med deg i ditt tap og din sorg akkurat nå. Hvis jeg hadde vært hos deg, kunne jeg ha talt trøstende ord til deg, men da jeg ikke er der, kan jeg kun skrive noen få linjer og la deg vite, at jeg ikke glemmer deg i din sorg.

Vi har nådd til kvelden i denne verdens historie, og vi kan legge våre døde til hvile i fortrøstning til, at de er gjemt en liten tid til vreden er over. Vi trenger ikke å sørge som de, der ikke har håp, for deres liv er skjult med Kristus i Gud. Vi har all mulig grunn til å glede oss.

De vanskeligheter, som de som er i Kristus og holder Hans bud må igjennom, er ikke etter Kristi vilje. ”Hvis noen vil følge etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.” Matt. 16, 24. Intelligente sjelers plikt er å bevare sannheten og praktisere dyd. Vi er født uten lyst til å gjøre noen av delene. Det er nedslående å oppdage, at i egen kropp føler vi oss i opposisjon til dyder, som er anbefalelsesverdige i Guds øyne, så som for eksempel underkastelse, barmhjertighet, en behagelig omgangstone (en søt ånd) og tålmodighet, som ikke lar seg provosere. Si til dere selv, kjære barn, jeg er svak, men Gud er min styrke. Han har gitt meg ansvar for å være pliktoppfyllende. Generalen som jeg tjener befaler meg, at jeg skal være en sejrvinner.

Måtte denne prøve, som har ramt din familie, bli til velsignelse for dere alle. Vår kjære søster, deres mor, elsket Jesus. Hennes kamp er slutt. Dere må huske, at hun hviler i håp. ”Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer Seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med Ham.” (Kol. 3, 4). La freden og Den Hellige Ånds trøst komme inn i deres hjerter. Åpn opp deres hjertedører, at Jesus kan komme inn som æresgjest, og dere vil ha en trøster. ”Dette er Mitt bud: Dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere.” (Joh. 15, 12). La de levende komme hverandre nær. La alle forsøke å være en velsignelse for andre, og ikke en hindring.

La oss forberede Menneskesønnens gjenkomst. La oss være tro mot Gud, og vi skal motta livets krone. - Brev 10, 26. januar 1898, til bror Hare.

neste kapitel