Denne dag med Gud. kapitel 267. Fra side 270.     Fra side 270 i den engelske utgave.tilbake

Tråkk aldri på dem, som tar feil. – 18. september.

”Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd… ” (Matt. 12, 35)

Behandl aldri dem, du arbeider sammen med som utro med mindre du har ufeilbare bevis på, at de virkelig er det. Og selv om en arbeiders utroskap er klart bevist, skal du ikke behandle ham på en måte, som vil gi ham unnskyldning for å si: ”Du var hard”. Du må ikke gjøre noe, som kan provosere de feilende til vrede. Bebreid ikke troende eller en ikke troende på en måte, som kan vekke de verste følelser i hjertet. Fremsett ikke anklager, som kan være grusom urettferdige. Ved slik framferd kan du drive sjeler inn i fortapelse.

I ditt arbeid skal du vise Kristi sympati. Dine ord skal være uttrykk for Hans sympati. Du skal tale Canaens språk. Du hører ikke lenger til verden. Du har dratt ut fra verden, og du må bruke andre metoder og praksiser enn verdens. I ord og gjerning må du vise Guds plan: at alle skal få se Hans kjærlighet. Du skal alltid behandle dine medarbeidere med respekt.

Den som tjener i Kristi sted gjør kun sin plikt, når han viser alle, som er forbundet med ham, Guds Ånds nådegaver. Det må ikke lyde et eneste skjennende eller vredt ord, for sådanne ord vanærer Kristus og kaster skam over kristennavnet. Det er en del av den plikt, som hviler på den, som tjener som veileder for den, som skal lære å kontrollere seg selv.

Herren Jesus har valgt menneskelige vesener som Sine instrumenter. De skal utføre Hans planer. Hans død på korset i Getsemane var høydepunktet i Hans ydmykelse. Hans virksomhet som Frelser overgår menneskelig fatteevne. Kun de, som er døde fra selvet, hvis liv er skjult med Kristus i Gud, kan ha en liten anelse om fullkommenheten av det offer, som ble gitt for å frelse den falne rase.

I vårt daglige liv skal vi følge Kristi eksempel. Da vil den fred, som overgår all forstand, komme til syne i vårt religiøse liv. Vi må ikke ta del i noe arbeid eller i noe foretagende for å vinne menneskers ros eller ære. Vi må ikke tale et ord eller gjøre noen handling som i andres sinn vil senke det ideal, de har av Den, som døde skammens død på korset, for at Han kunne kjøpe førsteretten til å frelse sine fiender. - Brev 196. – 18. september 1901. – til en administrerende direktør ved St. Helena Sanitarium.

neste kapitel