Denne dag med Gud. kapitel 278. Fra side 281.     Fra side 281 i den engelske utgave.tilbake

Din Forretning er Guds Forretning. – 29. september.

”Ser du en mann som er dugelig i sin gjerning – han kan komme til å tjene konger; han kommer ikke til å tjene småfolk.” (Ordspr. 22, 29)

Den sanne kristne vil betrakte enhver forretning som en del av sin religion, akkurat som bønn er en del av hans religion. Studiet av Skriftene vil også bli betraktet som en del av hans religion, for gjennom Skriften får han sine ordrer. I lyset av Skriftene ser den kristne seg selv som Guds tjener, beskjeftiget med å gjøre Guds vilje. Somme tider finner han at disse ordrer er det motsatte av det, han selv ville ha valgt, hvis avgjørelsen hadde vært overlatt til ham, men han finner ingen feil ved arbeidet på grunn av dette. Og når han prøver å utføre Mesterens vilje, er Guds engler med ham for å være hans forsvar mot Satans list. Guds Ord skal være vår daglige lærer. Dette er den eneste sanne kilde til trøst i alle våre prøvelser, den eneste sanne kilde til oppmuntring og instruksjon i vårt arbeid.

Den kristne skal stå som representant for himmelens prinsipper. Han er bunnet til hellige plikter for å representere sannheten med sine gode egenskaper og sin tiltrekning. Mildhet, vennlighet og streng sannferdighet burde kjennetegne hans ord og handlinger. Helliget til Gud, satt til side til Hans tjeneste, vil han alltid ære sin religiøse tro. Ikke en tråd av selviskhet må veves inn i hans karakter. Vi skal utdanne oss selv til å åpenbare Guds Ånd i alt vi foretar oss. Guds Ånd vil aldri lede Guds barns føtter på avveier. Ved den kraft, som Den Hellige Ånd tildeler, kan vi fjerne ethvert tvilsomt karaktertrekk fra våre liv. Hvis vi ønsker å komme ut av det mørke, som mangel på tro hyller våre sjeler inn i, må vi plassere oss selv der, hvor det klare lys fra Guds Ord kan falle på oss, fullt og helt, og da vil vi bli ført skritt for skritt frem på stien, som leder frem til hellighet.

Det er vår forrett, ved alvorlig studium av Guds Ord, å lære, hvori vi ikke praktiserer prinsippene i Ordet i våre daglige liv. Og etterhånden som speilet avslører våre feil for oss, må vi ved alvorlig bønn og tro legge dem fra oss og vokse opp til den standard, som er gitt oss. Som vi streber for å nå opp til den fullkommenhet, som Gud ønsker, vi skal ha, vil, uten at vi selv føler det, Guds bilde bli åpenbart i ord, gjerninger og ånd. Det menneskelige vil bli omskapt til det guddommelige. – Brev 300. – 29. september 1907. – Til O. A. Olsen, president for Den Australske Union Conference.

neste kapitel